Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 49-50, 2019

Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Decemberexpeditionen var den första som SMHI genomfört ombord på Sveriges nya forskningsfartyg R/V Svea. Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön samt Bottniska Viken. Närsaltskartering genomfördes i Bottniska Viken. 
 
Ytvattentemperaturen hade sjunkit ytterligare sedan förra månaden. Varmast var det i Skagerrak och Egentliga Östersjön med 8 °C och kallast i Bottenviken med omkring 2°C. 
 
Halterna av näringsämnen i ytvattnet (0-10 m) hade generellt ökat sedan förra mätningen. I Skagerrak och Kattegatt var koncentrationen av fosfat och oorganiskt kväve normala för årstiden medan kiselhalten var lägre än normalt. I Egentliga Östersjön var halterna av fosfat normala men för oorganiskt kväve noterades både halter högre och lägre än normalt. Halterna av kisel var över normalt vid de flesta stationer i Egentliga Östersjön. I Bottenviken var halterna av oorganiskt kväve lägre än normalt och i Bottenhavet uppmättes normala halter. Koncentrationen av fosfat var förhöjd i hela det undersökta området medan kiselhalten var normal i Bottenviken och över det normala i Bottenhavet. 
 
I Arkonabassängen uppmättes ingen syrebrist i bottenvattnet, här var syresituationen god till följd av ett pågående inflöde. I Hanöbukten och i Bornholmsbassängen uppmättes syrebrist från 60-70 meter och närmare botten från 70-80 meters djup observerades helt syrefria förhållanden. I Östra Gotlandsbassängen återfanns syrebrist vid 70 meters djup och syrefria förhållanden strax därunder. Dock påträffades, på omkring 100-125 meters djup, låg halter av syre, och från 150 meters djup var det helt syrefritt igen. Syret som påträffades här torde härröra från inflöden som inträffat tidigare i år och som lagrats in på intermediärt djup. I Norra och Västra Gotlandsbassängen var det syrebrist redan på 60 – 70 meter och helt syrefritt från 70 – 90 meter.  I Bottniska viken uppmättes ingen syrebrist men halterna av syrgas i djupvattnet var på vissa ställen lägre än normalt.