Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 50, 2015

Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen låg något över det normala i hela det undersökta området. Halterna av närsalter i ytvattnet var normala för årstiden i Västerhavet. I Östersjön låg koncentrationerna av oorganiskt kväve (NO2+NO3) på normala nivåer i ytvattnet. Fosfat och silikat uppvisade halter över det normala i de centrala och norra delarna medan silikat låg klart under medel för årstiden i de södra delarna av Östersjön. Effekten av det stora inflödet under december 2014 kunde inte följas längre norrut än till stationen BY20 i östra Gotlandsbassängen. I västra samt norra Gotlandsbassängen var syresituationen fortsatt mycket allvarlig.