Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 14, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturerna var något under det normala i hela det undersökta området. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden för årstiden i Västerhavet, medan halterna i Östersjön däremot låg över det normala. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt. Syrehalter under 2 ml/l återfanns vid djup överstigande 80 till 90 meter i större delen av området. Svavelväte uppmättes i östra och västra Gotlandsbassängerna från 125 meters djup.