Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 45, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

På grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen kunde endast västkusten samt delar av södra egentliga Östersjön undersökas. Problem med kranar ombord, innebar att varken CTD-mätningar eller zooplanktonhåvningar kunde utföras. I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden. I de undersökta delarna av södra egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat högre än normalt medan kvävet uppvisade normala värden. Syrehalter under 2 ml/l uppmättes på djup överstigande 60 meter i Bornholmsbassängen samt Hanöbukten.