Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 42, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

På grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen kunde endast västkusten samt delar av södra egentliga Östersjön undersökas. I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden. I de undersökta delarna av södra egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat fortfarande höga medan kväve uppvisade normala värden. Planktonaktiviteten var i huvudsak låg i alla områden. Syrehalter under 2 ml/l uppmättes på djup överstigande 60 meter i Bornholmsbassängen samt Hanöbukten, dessutom i bottenvattnet i Öresund.