Algrapport nummer 9, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerraks kustområde dominerade diatoméer den rika floran, men även dinoflagellater var vanliga. Asterionellopsis glacialis blommade med 1.5 miljoner celler per liter. I Kattegatt dominerade diatoméer, men även dinoflagellater var vanliga. I Östersjön dominerades planktonfloran av små flagellater, som Pyramimonas spp. och Chrysochromulina spp. Öster och väster om Gotland fanns mycket Aphanizomenon sp. och Pseudoanabaena sp. Dinophysis norvegica fanns i låga koncentrationer vid alla stationer.