Algrapport nummer 11, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Adil Yousif
Publicerad:

Sammanfattning

Generellt sett hade spridningen och förekomsten av växtplankton inte förändrats nämnvärt jämfört med den förra expeditionen. Detta med undantag av att trådformade cyanobakterier observerades, och att kolonibildande cyanobakterier inte observerades. Vid samtliga Östersjöstationer var planktonfloran fattig, och bara små, oidentifierade flagellater var talrika på vissa stationer. I kustnära Skagerrak däremot, var situationen annorlunda med många arter av både kiselalger och dinoflagellater, dock i låga cellantal. I Kattegatt observerades färre växtplankton än i Skagerrak, men flera än vid Östersjöstationerna.