Kommunvisa klimatanalyser, Norrbotten

På uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten utförde SMHI detaljerade analyser av
dagens och framtidens klimat för respektive kommun.

Kommuner har ett stort ansvar för att anpassa den fysiska planeringen till ett förändrat klimat. SMHI:s klimatunderlag på kommunnivå är ett av flera beslutsunderlag somkan användas i kommunernas i klimatarbete.

Referensprojekt - klimatanalyser

Genom att välja ut och presentera det klimatunderlag som är relevant
för kommunen ökar förutsättningarna för förståelse och kommunikation kring ett förändrat klimat. Varje kommunrapport innehåller ett antal klimatindex baserade på temperatur, nederbörd, vattenföring och snö.
De presenteras på kartor där kommunens gräns och huvudort är markerade. Grafer beskriver tidsutvecklingen fram till år 2100. Rapporten innehåller ett kortfattat metodikstycke och beskrivande texter som underlättar tolkningen av underlaget. I slutet sammanfattas de mest
påtagliga förändringarna inom kommunen.