Klimatanalys för Uppsala län

En regional klimatanalys inriktad på vattenflöden och havsnivåhöjningr har gjorts för Uppsala län. Framtidsberäkningarna belyser konsekvenserna av ett förändrat klimat för länet, utifrån senast tillgängliga klimatscenarier. 

Arbetet baseras på observationer och analyser från SMHI samt klimatscenarier från den internationella klimatforskningen. Klimatanalysen behandlar bland annat temperatur, nederbörd, vegetationsperioder, extrema regn, markfuktighet och snö. Variationer i vattenföring har analyserats för olika punkter i fem vattendrag. Havsvattenståndet beskrivs för dagens förhållanden och framtiden både avseende medelvattenstånd och extrema vattenstånd.

Klimatanalys Uppsala län karta
Kartan visar medelvattenstånd år 2012 längs Uppsala läns kust och högvatten med 100-års återkomsttid år 2100. I figuren är också markerat de tre fokusområden som studerats. Förstora Bild
Klimatanalys Uppsala graf
I diagrammet ses dygnsmedelvattenföring och dess variation i Fyrisåns utlopp för referensperioden 1963-1992 och framtidsperioden 2069-2098. Förstora Bild

I studien användes sexton regionala klimatscenarier. Spridningen i resultat visas med statistiska mått för att illustrera de osäkerheter som råder om framtidens klimat på ett lättfattligt sätt. I rapporten beskrivs hur klimatet varierar inom Uppsala län i dagens klimat och analyserna av framtida klimat visar hur detta kan påverka förhållanden inom länet.

Projektrapporten finns tillgänglig för nedladdning på Länsstyrelsens hemsida (rapport 2013:9).