Kartläggning av luftkvalitet

SMHIs skräddarsydda luftkarteringar kan användas som underlag i kommunens långsiktiga planeringsarbete, rapportering till datavärdskapet för luftkvalitet, identifiering av mätplatser eller för att ta fram åtgärder för en renare luft. Att göra en heltäckande luftkvalitetskartering är lämpligt när din kommun vill kontrollera luftkvaliteten i ett område och ta reda på vilka utsläppskällor som påverkar halterna mest.

Karteringar utförs med luftmodellsystemet SIMAIR där beräkningar utförs såväl för specifika gator som yttäckande över större områden. Med SMHIs luftkvalitetskartering får du ett heltäckande underlag som ger stor nytta under många år framöver.

Nytta i kommunens planering för en hållbar stad

Resultaten från en luftkvalitetskartering har många användningsområden, till exempel vid kommuners och luftvårdsförbunds:

  • Planeringsarbete av till exempel ny bebyggelse, trafik och infrastruktur
  • Kontroll av luftkvalitet i relation till miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och miljökvalitetsmålet Frisk luft
  • Rapportering till datavärdskapet för luftkvalitet enligt lagkraven i Naturvårdsverkets föreskrifter för luftkvalitet (NFS 2016:9)
  • Identifiering av hotspots för mätplatser
  • Underlag för bedömning av befolkningsexponering och hälsokonsekvenser
  • Informationsarbete till beslutsfattare och allmänhet

Högkvalitativa modellberäkningar med SIMAIR

Modellberäkningar är en bra och kostnadseffektiv metod när man vill ta fram mycket information om luftkvaliteten i till exempel en tätort eller kommun. Spridningsberäkningar kan göras för många platser och bidraget till luftföroreningarna från olika utsläppskällor kan separeras, såsom vägtrafik, småskalig vedeldning, industrier och sjöfart.

Med SMHIs luftmiljösystem SIMAIR tar våra kunniga medarbetare fram underlag av hög kvalitet som skapar förståelse för situationen i ert område. Om kommunen har mätningar av luftkvalitet kan dessa data användas för att förbättra karteringen ytterligare.

Haltkarta av NO2 över Göteborg
SMHI kan ta fram heltäckande kartläggningar av luftkvalitet med SIMAIR på uppdrag av kommuner. Detta kan exempelvis vara luftföroreningshalter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) för samtliga gator och vägar jämfört med miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och miljökvalitetsmålet Frisk luft.

Skräddarsydd luftmiljökartering efter era behov

Som beställare avgör ni i samråd med våra experter omfattningen på karteringen och vad som är intressant information för er. Vi kan förutom en nulägeskartering även erbjuda beräkningar av olika framtidsscenarion, till exempel hur luftkvaliteten förändras vid trafikomläggningar eller nybyggnationer.

Om kommunen har egna trafikmätningar eller byggnadsdata kan SMHI skapa skräddarsydda emissionsdatabaser till SIMAIR; data som sedan används som underlag vid luftkvalitetsberäkningarna. Detta gör att beräkningarna tar hänsyn till varje enskilt gaturum och blir direkt jämförbara med mätningar. Dessa databaser har kommunen sedan själv möjlighet att arbeta vidare med i SIMAIR.

Karteringen kan med fördel användas för webbpublicering till allmänhet och beslutsfattare på exempelvis kommunens webbsida. För att öka nyttan och spridningen av de framtagna resultaten ytterligare kommer vi gärna och håller en presentation eller utbildning i er organisation.