Klimatanpassningsplan

För att ta fram en klimatanpassningsplan, eller integrera klimatanpassning i olika styrdokument, kan krävas stöd. Vi kan hjälpa er med de olika delarna av processen.

Det räcker inte att minska klimatpåverkan

Många verksamheter rustar sig nu för att möta klimatets utmaningar, idag och för framtiden. Kommuner, företag och andra organisationer arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan. Det kan gälla energieffektivisering, förnybar energi och hållbara transporter. Men det räcker inte. Vi måste också anpassa våra verksamheter till de variationer i klimatet som finns idag och de förändringar som kan ses för framtiden.

Planera klimatanpassning

För att klimatanpassa verksamheter i kommuner eller andra organisationer krävs kunskap om hur klimatet varierar idag och hur det kan förändras i framtiden. Denna kunskap behöver kopplas till hur de olika verksamheterna är organiserade och hur de påverkas av klimatet och dess variationer, inklusive extrema väderförhållanden.

En klimatanpassningsstrategi eller något annat styrdokument för klimatanpassning är en bra grund för att möta framtiden.

Målsättning och erfarenheter

Det finns flera verktyg för att ta fram en klimatanpassningsplan, mer eller mindre omfattande och komplexa. Svensk Försäkring följer årligen upp kommunernas arbete enligt den av EU föreslagna Adaptation Support Tool. Erfarenheten visar att det ibland kan vara svårt att följa metoden. Vi kan göra anpassningar av processen så att den bättre passar era behov.

Ett annat sätt att arbeta finns beskrivet på smhi.se och tar avstamp i målsättningen för anpassningsstudien. Fokus ligger på kunskap och erfarenheter av hur verksamheten påverkas av rådande klimat. Därefter analyseras vad förändringar i klimatet kan innebära och sedan sammanställs anpassningsbehoven.

Vi erbjuder stöd

Arbetet bedrivs företrädesvis iterativt ,så resultaten från de olika stegen i processen stäms av med kunden kontinuerligt. Föreläsningar, arbetsmöten och workshops med berörda handläggare kan ingå som en del i arbetet.

Vi kan erbjuda stöd under hela eller delar av processen. Vi är också en hjälp för att ta fram de olika underlag eller bedömningar av risker och sårbarheter som kan behövas. Det kan gälla lågpunktskarteringar, översvämningsrisker, flöden och vattenstånd, extremväderanalyser, havsvattenstånd etc.

Illustration klimatanpassning