Länsstyrelsen i Västmanland visar kommunerna vägen i klimatfrågan

För att vägleda kommunerna i länet med klimatarbetet har Länsstyrelsen i Västmanland gett SMHI och SGI uppdraget att ta fram enkla faktablad. Dessa konkretiserar konsekvenserna av klimatförändringarna för samtliga kommuner i länet. Faktabladen är mycket uppskattade bland klimatsamordnare och politiker i kommunerna.

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland i samverkan med SGI - Statens Geotekniska Institut - tagit fram faktablad kring hur klimatförändringarna kan komma att påverka länets kommuner. I faktabladen får kommunerna reda på vilka aspekter av klimatförändringana som kommer att ha störst betydelse för just dem. Faktabladen behandlar bland annat följande faktorer:

  • Medeltemperatur
  • Förändringar i nederbördsmönster
  • Flöden i vattendrag
  • Värmeböljor
  • Skred och ras
  • Erosion
  • Översvämningar

Innehållet i faktabladen baseras på klimatanalyserna för Västmanlands län som SMHI tagit fram under våren 2017 med hjälp av de senaste klimatscenarierna från .

Bedömning av förutsättningarna för ras, skred och erosion i kommunerna bygger på en länstäckande klimat- och sårbarhetsanalys som SGI och SMHI gjorde 2012 på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland.

SGI logga liggande

Klimatförändringarna konkretiseras

Syftet med faktabladen är att konkret belysa klimatförändringarna och de aspekter som klimatförändringarna kan komma att innebära.

– Jag hoppas att faktabladen ska ge ökad insikt om att klimatförändringarna inte är något som drabbar länder långt bort i en avlägsen framtid, utan något som påverkar Sveriges kommuner här och nu. Vi hoppas att de kan vara ett verktyg som underlättar för kommunerna att komma vidare och bli mer konkreta i sitt klimatarbete, säger Elin Sjökvist, meteorolog och klimatexpert på SMHI som varit med om att ta fram faktabladen.

Västmanland visar vägen

Länsstyrelsen i Västmanland har sedan länge använt den här typen av faktablad för att få igång en diskussion kring klimatfrågan med sina kommuner. Idén om faktabladen har vuxit fram i samtal mellan länsstyrelsen och beredskapssamordnarna och de som jobbar med fysisk planering på kommunerna. De saknade ett bra verktyg som gör all befintlig information om klimatförändringarna lättillgänglig även för den som saknar förkunskaper. Den här typen av rapporter har alla kommuner nytta av och en grupp som visat uppskattning för bladen är kommunpolitiker som också utgjorde en viktig del av målgruppen.

– Den här sortens rapporter borde finnas för alla Sveriges kommuner. Det är ett relativt billigt och enkelt sätt att kunna jobba mer konkret med klimatfrågan, tycker Måns Enander, klimatstrateg i Västmanland.