Enklare och snabbare analys av luftkvalitet med Simair

Simair är ett webbaserat verktyg där användaren enkelt kan kontrollera luftkvaliteten i sin kommun jämfört med miljökvalitetsnormer. I verktyget går det även att utvärdera scenarier och åtgärder för en renare luft. Nu släpps Simair 3, ett modellsystem som är ett kostnadseffektivt komplement till mätningar. Systemet bygger på en helt ny teknisk plattform och ett nytt gränssnitt som innebär enklare och mer kraftfulla beräkningar.

I svenska kommuner kontrolleras varje år luftkvaliteten med hjälp av mätningar och/eller modellberäkningar. I stora kommuner finns ofta ett antal fasta mätstationer, medan mindre kommuner ibland saknar regelbunden övervakning. Med hjälp av Simair går det enkelt att identifiera platser som överstiger eller riskerar att överstiga gränsvärden för vad som är god luftkvalitet. Resultaten från tjänsten ger alltså bra information om var åtgärder som reducerar utsläpp bäst lämpar sig. Simair kan också användas för att ge underlag i beslutsprocesser när ny bebyggelse planeras.

Fredrik Windmark

– Med hjälp av Simair kan stadsplanerare redan innan en byggnation beräkna luftföroreningshalter vid en viss plats med exempelvis förändrad trafikbelastning, säger Fredrik Windmark, produktchef Luftkvalitet Sverige.

Snabbt, enkelt och användarvänligt

För att beräkna lokala halter av luftföroreningar vid en gata behövs en mängd indata som beskriver utsläpp, gaturumsmiljö och rådande meteorologi. Sådan indata finns redan inbyggd i Simair vilket förenklar och sparar tid för den enskilde användaren av tjänsten. Exempel på indata som finns förberedd i systemet är: 

  • Trafikinformation såsom trafikmängd, hastighet och fordonstyper.
  • Bränsletyper, exempelvis el, diesel och bensin.
  • Meteorologisk data som nederbörd, temperatur och vindhastighet.
  • Andra utsläppssektorers bidrag till luftföroreningshalterna, till exempel industri, sjöfart och jordbruk.

Med ett par enkla klick i det kartbaserade gränssnittet kan alltså användaren enkelt beräkna halterna av kvävedioxid, partiklar (PM10), bensen och kolmonoxid. Med denna information kan man sedan göra en samlad utvärdering av tätortsluften och bedöma huruvida olika åtgärder bör sättas in för att bibehålla en god luftmiljö.

– Det är mycket roligare att arbeta i det nyutvecklade verktyget, säger Hung Nguyen från Trafikverket som deltog i en introduktionskurs i det nya verktyget.

Den tekniska plattformen tillsammans med en detaljrik kartvy gör att navigeringen och orienteringen i gränssnittet är enkel och går snabbt. I gränssnittet går det även att:

  • Växla mellan de olika lägena redigering, visualisering och simulering i ett och samma fönster.
  • Göra beräkningar för samtliga ingående typer av luftföroreningar samtidigt, vilket sparar tid.
  • Få bättre koll på icke-avgaspartiklar som påverkar luftmiljön tack vare den nya resuspensionsmodellen för partiklar (NORTRIP).

Utvecklingen av Simair sker på uppdrag av Trafikverket och Naturvårdsverket. Ytterligare information om SIMAIR och beskrivning av tjänsten finns på Simairs produktsida simair.smhi.se