Yttrande över provtagningsplan enligt Barlast-vattenförordning (SFS 2017:74) 2 kap. 19 § avseende dispens från kraven på barlastvattenhantering gällande främmande arter

Diarienummer : 2020/569/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad: