Uppföljning och rapportering av arbetet med klimatanpassning

Enligt SMHIs regleringsbrev 2016 ska SMHI till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) redovisa ett förslag på hur det nationella arbetet med klimatanpassning fortlöpande kan följas upp.

Uppföljningen ska bland annat ge svar på effekten av det nationella arbetet kopplat till identifierade problem och behov och kunna användas för rapportering till EU och internationella organisationer. SMHI ska också lämna underlag för redovisning av det nationella arbetet med klimatanpassning inför europeiska kommissionens uppföljning 2017.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2016.