Uppdrag att medverka i genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen

SMHI ska aktivt bidra till att genomföra EUs strategi för Östersjöregionen. SMHIs uppdrag omfattar dels redovisning av arbete med delmål, dels redovisning av arbetet med att genomföra EUs strategi för Östersjöregionen.

SMHI ska redogöra för vilka delmål i strategin som närmast berör myndighetens verksamhetsområde och hur mycket myndigheten verkar genom strategin för att nå dessa mål. SMHI ska särskilt redogöra för möjligheten att skapa synergier med genomförandet av regeringens maritima strategi i arbetet med att genomföra EUs strategi för Östersjöregionen. 

SMHIs redovisning ska, med utgångspunkt från strategins delmål om klimatanpassning och förbättrad krisberedskap, omfatta en bedömning av bidrag till måluppfyllelse samt faktisk nytta och resultat för den egna myndigheten, annan offentlig förvaltning samt näringsliv. 

SMHI ska även göra en motsvarande redovisning kopplat till det övergripande målet "Rädda havsmiljön". 

Uppdraget ska i denna del redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2016. 

SMHI ska årligen, senast den 31 januari 2017, 2018, 2019 och 2020 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartmentet) och Tillväxtverket. Redovisningen ska beskriva hur SMHI genomfört sitt uppdrag med att bidra till genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen. Redovisningen ska också visa vilka delmål i strategin som myndigheten förhåller sig  till, vilka samarbeten myndigheten har ingått, projekt som myndigheten deltar i och hur arbetet kan utvecklas.