Metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd (skyfall)

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2016 ska SMHI redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått. I redovisningen ska bland annat ingå redovisning av arbetet med metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd (skyfall).

Uppdraget ska avrapporteras i SMHIs årsredovisning 2016.

Uppdraget 2016 är en fortsättning på motsvarande uppdrag från 2015 års regleringsbrev.