Skyfallsuppdraget ett regeringsuppdrag till SMHI

Typ: Rapport
Serie: Klimatologi 37
Författare: Redaktörer: Jonas Olsson och Weine Josefsson
Publicerad:

Sammanfattning

Under 2015 fick SMHI ett regeringsuppdrag att börja undersöka olika aspekter på skyfall; bland annat ”hur vi kan uppskatta ett värsta möjliga skyfall”.

Arbetet har sammanfattats i en rapport, som kan betraktas som en lägesrapport, inkluderar en omvärldsanalys; vad som gjorts i Sverige och i andra länder, delvis inhämtat vid en expertworkshop.

Rapporten innehåller också en bearbetning av SMHIs nederbördsobservationer avseende korttidsnederbörd (skyfall) och en diskussion kring olika statistiska metoder att analysera dessa observationer.

Dessutom har SMHIs nuvarande system för att prognosera skyfall uppgraderats och i rapporten diskuteras även vilka möjligheter som finns att ytterligare förbättra prognoserna i framtiden.

Den pågående klimatförändringen påverkar vädret och därmed skyfallen. Rapporten tar upp de senaste rönen inom forskningen och även de negativa effekter som skyfall ger på samhället. Vilka behov finns i samhället och vad kan vi göra för att minimera de negativa effekterna var något som diskuterades vid en användarworkshop.