Genomförande av en studie om metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd (skyfall)

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2015 ska SMHI redovisa hur myndigheten har använt medel från anslag 1:10 Klimatanpassning- del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Enligt ”Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:10 Klimatanpassning” ska SMHI bland annat genomföra en studie om metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd (skyfall). Insatsen ingår i den satsning som görs för att öka tillgång till klimatinformation och beslutsunderlag om klimatanpassning för att därmed stödja länsstyrelser, kommuner och landsting med anpassning till ett förändrat klimat.

I satsningen ingår även framtagande av länsvisa klimatanalyser baserade på FNs klimatpanels (IPCC) nya klimatscenarier samt framtagande av riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer för olika delar av Sverige för dagens och framtidens klimatförhållanden.

Uppdraget ska redovisas i SMHIs årsredovisning för 2015.