Framtida isutbredning i svenska farvatten

SMHI ska analysera hur isutbredningen i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav och Norra Östersjön kan komma att utvecklas i ett perspektiv på 20 respektive 50 år. SMHI ska även analysera hur havsisens beskaffenhet påverkas när klimatet förändras.

Underlaget ska bland annat ligga till grund för beslut om återinvesteringar i den svenska isbrytarflottan som i dagsläget är ålderstigen. SMHI ska inhämta synpunkter från Sjöfartsverket och det Meteorologiska Institutet i Finland (FMI) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 september 2021.