Beviljade medel för klimatanpassning 2019

I ärendet om Beviljade medel för utveckling av verktyg för klimatanpassning har SMHI beslutat om nedanstående tilldelning.

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Funktionellt vatten 2.0, 290 000 kr

Jordbruksverket: Vattenbesparande åtgärder i lantbrukets djurhållning - förstudie, 136 000 kr

Statens veterinärmedicinska anstalt: God djurhälsa i ett förändrat klimat, 1 000 000 kr

Naturvårdsverket: Vägledning och exempelsamling om naturbaserade lösningar med fokus på klimatanpassning, 1 000 000 kr

Rymdstyrelsen: Datakub för klimatanpassning - uppsättning av miljö, dataladdning och initial drift, 1 000 000 kr

Länsstyrelsen i Västmanlands län: Datakub för klimatanpassning i Mälardalen - identifiera och illustrera, 1 000 000 kr

Skogsstyrelsen: Kostnader och nyttor av naturbaserade lösningar mot översvämning och torka, 714 000 kr

Skogsstyrelsen: Här finns dikena!/Så här mycket areal återställs till våtmark om ett dike proppas i en viss punkt, 759 000 kr

Lunds universitet: Augmented Reality-baserade visuella hjälpverktyg för kommunicera klimatförändringar - VisAR, 999 092 kr

Livsmedelsverket: Verktygslåda för klimatanpassning i branschorganisationer och livsmedelsföretag, 800 000 kr

Sveriges Geologiska Undersökning: SCARCE Sustainable Choice of Action for a Recovered Water acCEss, 1 000 000 kr

Skogsstyrelsen: Modellering av torkkänsliga områden och granbarkborreangrepp, 697 000 kr

Lunds universitet: Floodman Open, 998 950 kr

Lunds universitet: GIS-HYPE Översvämningsmodellering i GIS integrerad med HYPE för urban klimatanpassning, 990 215 kr

Länsstyrelsen i Östergötlands län: Verktyg för hantering av värmerelaterade händelser inom välfärdsområdet, 1 000 000 kr

Sametinget: Renbruksplan - klimatfaktorer, 1 000 000 kr

Lunds universitet: LPJ-GUESS: A friendly graphical visualisation tool to inform evidence-based climate adpatiation in Swedish forestry, 882 618 kr

Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Datakub för klimatanpassning - utveckling av tjänster för Göta älvs avrinningsområde, 1 000 000 kr

Sveriges Geologiska Undersökning: Verktyg för analys av havsbottnens kustnära sedimentsdynamik, 575 000 kr