Beviljade medel för klimatanpassning 2018

I ärendet om Beviljade medel för handlingsplaner och verktyg för klimatanpassning har SMHI beslutat om nedanstående tilldelning.

Statens veterinärmedicinska anstalt: Utökning av handlingsplan från 2017, 1 000 kkr

Naturvårdsverket: Handlingsplan för klimatanpassning, 860 kkr

Länsstyrelsen i Skåne: Manual för övervakning av sandstränder längs kusten, 415 kkr

Länsstyrelsen i Västmanlands län: En klimatrobust livsmedelsproduktion i Västmanland, 987 kkr

Havs- och vattenmyndigheten: Tvärsektoriell infrastruktur för smartare klimatinformation, kunskap och beslutsstöd inom vatten- och skogsförvaltningen, 1 000 kkr

Skogsstyrelsen: Tvärsektoriell infrastruktur för smartare klimatinformation, kunskap och beslutsstöd inom vatten- och skogsförvaltningen, 1 000 kkr

Sveriges lantbruksuniversitet: Gröddiversifieringsindikator, 271,65 kkr

Länsstyrelsen i Gävleborgs län: Riskbaserad sårbarhetsbedömning av vattenresurser under osäkra klimatförhållanden 340 kkr