Svensk-kinesiskt samarbete om klimatpåverkande luftföroreningar

Den 15-16 januari genomfördes ”Joint Sino-Swedish Policy Seminar on Short Lived Climate Forcers” i Peking. Syftet var att fördjupa samarbetet kring frågor om hur miljö- och klimatpåverkan av klimatpåverkande luftföroreningar, SLCP, kan åtgärdas på effektivast möjliga sätt.

 Öppnande Kina-Sverige SPCL möte jan 2014
Anna Lindstedt, klimatambassadör, Lars Fredén, Sveriges ambassadör i Kina, Su Wei, Kinas chefsförhandlare för klimat och tillika Generaldirektör för Department of Climate Change, NDRC, samt Xu Huaqing, biträdande generaldirektör, NCSC i samband med öppningen av mötet. Med på bilden är även Anders Wollter, Ministerråd på svenska ambassaden i Peking.

Den 15-16 januari genomfördes ”Joint Sino-Swedish Policy Seminar on Short Lived Climate Forcers” i Peking. Syftet var att fördjupa samarbetet kring frågor om hur miljö- och klimatpåverkan av klimatpåverkande luftföroreningar, SLCP, kan åtgärdas på effektivast möjliga sätt. Mötet initierades av svenska regeringen och organiserades av den kinesiska myndigheten National Development and Reform Commission (NDRC) som ansvarar för övergripande planering av bland annat energiförsörjning och klimatfrågor i Kina. Genomförande av mötet leddes av National Center for Climate Change Strategy and International Co-operation (NCSC) i samarbete med Naturvårdsverket, SMHI och SEI. Regeringen representerades av klimatambassadör Anna Lindstedt och Tony Clark, båda från miljödepartementet.

 Paneldebatt Kina-Sverige SPCL möte jan 2014
Paneldiskussion om bland annat hälsoeffekter och luftföroreningar. Från vänster; Prof. Christer Johansson, Stockholms Universitet, Prof. Zhou Lingxi, Chinese Academy of Meteorological Sciences, Prof. Guo Xinbiao, Peking University, Prof. Örjan Gustafsson, Stockholms Universitet.

Första dagen av mötet ägnades åt att diskutera kunskapsläget när det gäller klimatpåverkande luftföroreningar och dess effekter på klimat, människors hälsa och jordbruksproduktion ur svenskt, internationellt och kinesiskt perspektiv, medan den andra dagen fokuserade på policy och åtgärder samt specifika områden att vidareutveckla inom ramen för ett utvecklat samarbete mellan Sverige och Kina.

 Prof. Zou Ji Kina-Sverige SPCL möte jan 2014
Prof. Zou Ji, biträdande generaldirektör, NCSC, talar på temat “China’s Perspectives on Reducing SLCFs: opportunities, challenges and International Cooperation”.
 Dr. Erik Engström Kina-Sverige SPCL möte jan 2014
Dr. Erik Engström SMHI talar om betydelsen av metanutsläpp för bildning av marknära ozon och dess hälsopåverkan i EU.

I Kina är man väl medveten om att man står inför stora utmaningar när det gäller att hantera landets påverkan på klimat och miljö parallellt med en fortsatt ökad levnadsstandard för befolkningen. Den extrema smogperioden som inträffade över stora delar av nordöstra Kina inklusive Peking i januari 2013 har föranlett en ny ”National Action Plan for Prevention and Control of Air Pollution” med ett tiotal kraftfulla åtgärder för att minska problemen med luftföroreningar, särskilt partiklar, PM2,5. Under de dagar vi var i Peking nådde halterna av PM2,5 över 500 ug/m3 vilket är extremt högt med svenska mått och diset i luften var påtagligt.

 Överens Kina-Sverige SPCL möte jan 2014
Klimatambassadör Anna Lindstedt och Prof. Zou Ji, biträdande generaldirektör, NCSC, är överens om att fortsätta utbytet mellan Kina om Sverige om klimatpåverkande luftföroreningar.

I den svenska delegationen ingick ett tiotal experter på olika aspekter av problematiken kring klimatpåverkande luftföroreningar från universitet, myndigheter och forskningsinstitut i Sverige. Kina mötte upp med ett 20-tal av sina experter inom motsvarande områden. Från SMHI medverkade Joakim Langner, FoU, och Erik Engström, Samhälle och Säkerhet. SMHIs medverkan var en del i det fortsatta stödet till regeringen när det gäller klimatpåverkande luftföroreningar. 

 Dis över den förbjudna staden i centrala Peking
Dis av luftföroreningar över den förbjudna staden i centrala Peking en av de bättre dagarna.