Vad gör SMHI?

SMHI bidrar till ökad säkerhet, god samhällsplanering och ett uthålligt samhälle. Dygnet runt, året om levererar vi prognoser och beslutsunderlag för människor och verksamheter som är beroende av väder och vatten.

SMHI är en statlig myndighet under Miljödepartementet med uppdraget att vara ett expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat som ger samhällets funktioner, näringsliv och allmänhet kunskap och kvalificerat beslutsunderlag.

SMHI samarbetar dagligen med myndigheter och organisationer både inom landet och utanför. Vi representerar Sverige i flera internationella organisationer

Hur beter sig planeten idag - och imorgon?

Grunden i vår verksamhet är ständiga observationer, bearbetningar och analyser av data om atmosfären, sjöar, hav och land. Vi kopplar ihop denna kunskap och förståelsen för sambanden i naturen och miljön med matematiska modeller, analyser och simuleringar, statistik, klimatstudier och forskning.

Konkret nytta för dig och samhället

Vi ger dagligen allmänhet och samhällsfunktioner prognoser och varnar vid allvarliga väder- och vattenhändelser.

SMHI erbjuder också produkter och tjänster som utgör viktiga beslutsunderlag för exempelvis Sveriges myndigheter, organisationer och kommuner. Det kan gälla allt från väderprognoser för flyg eller forskningsuppdrag om luftföroreningar till utredningar och remissvar.

Den internationella samarbetet är omfattande. Exempelvis pågår en stor utbildningssatsning inom klimatområdet sedan flera år tillsammans med Sida.

Affärsverksamhet

SMHI levererar ett brett spektra av prognos- och
konsulttjänster som är anpassade efter olika användares
behov. Förutom branschanpassade prognostjänster
handlar en stor del av uppdragen om klimatet och miljön,
med frågor som rör både luft och vatten. Några exempel
är skräddarsydda klimatanalyser för stadsplanering,
beslutsunderlag för vindkraft och dimensionering
av vattenflöden och vattenstånd. Kunder finns bland annat både
nationellt och internationellt inom områdena samhällsbyggnad, fastighet, miljö och energi.

Forskning och utveckling

Stort fokus ligger på att studera och forska om klimatets förändring och dess effekter. Vår uppgift är också att ständigt utveckla infrastrukturen och modellerna inom våra fackområden

Myndighet och affärspartner

SMHIs verksamhet finansieras i huvudsak på tre sätt; via anslag från staten, via uppdrag från andra myndigheter och genom affärsverksamhet på företagsekonomiska grunder.