Globalt samarbete kring klimatinformation – WCRP bygger upp ny struktur

Den 18-22 maj 2020 genomförde WCRP (World Climate Research Program) sitt årliga utvärderingsmöte Joint Scientific Committee Session. En av målsättningarna för forskningsprogrammet är att förbättra kontakterna mellan klimatvetenskap och samhälle. Ett exempel på detta är skapandet av regionala samråd, bland annat tillsammans med representanter för den globala södern. I samband med detta intensifieras arbetet med framtagning av lokal och regional klimatinformation. 

Porträttbild på Detlef Stammer
Detlef Stammer

Vid sitt årliga möte utvärderar WCRP de framsteg som skett inom forskningsprogrammet och fattar beslut om den fortsatta inriktningen, inklusive den nya strukturen. 

Det här var Joint Scientific Committee Session (JSC) fyrtioförsta möte och första gången någonsin som det genomfördes online. De 94 deltagarna diskuterade under tre dagar framtida innehåll och struktur inom WCRP. CORDEX (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment) representerades av sina ordföranden, samt föreståndaren och administratör från CORDEX internationella projektkontor som finns hos SMHI i Sverige.

Nedan berättar professor Detlef Stammer och dr Helen Cleugh om sina intryck från konferensen. Professor Detlef Stammer kommer från University of Hamburg, Tyskland och är JSC:s ordförande. Dr. Helen Cleugh kommer från CSIRO, Australien och är JSC:s vice ordförande.

Mötets övergripande syfte var att diskutera status och framsteg, att lyfta frågor inom WCRP:s kärnaktiviteter och att göra strategiska bedömningar kring vad som behövs för att ta itu med nya möjligheter och utmaningar.

– Vårt mål var att hantera våra åtaganden på ett effektivt sätt även om mötet genomfördes helt virtuellt, säger Detlef Stammer.

En ny strategisk plan

En av de centrala frågorna för mötet var genomförandet av WCRP:s nya strategiska plan, som bygger på de framsteg som gjorts under det senaste året, och att överväga vilka strukturer inom WCRP som bäst stödjer genomförandet.

– Jag såg personligen betydande framsteg inom alla relevanta områden. Förändringsarbetet har präglats av mycket stor entusiasm och samstämmighet angående möjliga inriktningar. Det är nu upp till oss i WCRP-familjen att göra vår hemläxa. Vi kommer att sätta in ett extra JSC-möte senare i år där vi ska besluta hur vi vill gå vidare och hur den grundläggande strukturen ska se ut, vilket är mycket positivt, säger Detlef Stammer.

Porträttbild på Helen Cleugh
Helen Cleugh

– Vi var båda överraskade och glada över att det gick så bra att ha meningsfulla och framgångsrika diskussioner även online. Det visade tydligt att virtuella möten kan fungera när deltagarna är engagerade och väl förberedda, säger Helen Cleugh.

Vetenskapliga insikter i klimatsystemet

Som WCRP:s strategiska plan för 2019 – 2028 beskriver kommer WCRP:s huvudfokus även i framtiden vara att skapa grundläggande vetenskapliga insikter i hur klimatsystemet fungerar. Samtidigt kommer man att intensifiera ansträngningarna att ta fram information om klimatförändringar på lokal och regional skala samt att förbättra kontakterna mellan klimatvetenskapen och samhället. 

– På så sätt kommer vi att öka samarbetet med våra partners för att i tid lösa brådskande klimatproblem baserat på relevant vetenskap. Samhället kräver besked och beslutsunderlag vilket WCRP med partnerorganisationer står redo att leverera, säger Detlef Stammer.

Den hemläxa som ska göras kräver mycket arbete, både inom WCRP:s egen kärnverksamhet och i samarbete med partnerorganisationerna. Det kommer också att behövas regionala samråd med ett antal grupper som inte tagit del av de senaste diskussionerna, särskilt de som representerar den globala södern. 

– Förutom att skapa en väl fungerande struktur för det nya WCRP, tar vi också fram några spännande "Lighthouse Activities". Dessa är stora projekt som bygger på WCRPs totala expertis inklusive partners och deras program. Målet är att leverera nya insikter och vetenskapliga framsteg som gynnar samhället, säger Helen Cleugh.

CORDEX regionala information allt viktigare

Klimatinformation för regioner, där CORDEX är en av de största leverantörerna, kommer att bli allt viktigare för samhället.

– Genom att stödja den vetenskap som ligger till grund för regional information, och genom att bygga upp ett sammanhängande tillvägagångssätt som ger större synlighet hoppas vi också kunna bygga effektiva relationer med viktiga partners och intressenter för att därmed skapa mötet mellan klimatvetenskap och samhälle, säger Helen Cleugh.

– Att sammanföra de regionala aktiviteterna mer skulle kunna innebära samma synlighet och tyngd som mer traditionella vetenskapliga områden inom WCRP. Detta kommer att ge extra energi till hela WCRP-arbetet, säger Detlef Stammer.