Varning för extremt höga flöden – röda varningar i delar av Gävleborg och Västernorrland

Uppdatering 3 nov: SMHI har utfärdat röd varning för extremt höga flöden i bäckar, diken och mindre åar i delar av Gävleborgs och Västernorrlands läns kustområde. Varningarna gäller från lördag den 4 november. Bakgrunden är att marken i berörda områden är så mättad att ytterligare regn och vatten från smältande snö inte sjunker undan.

Det är tre olika faktorer som tillsammans förväntas leda till de extremt höga flödena:

  • Marken i området är mättad av tidigare regn
  • Snö smälter snabbt
  • Ytterligare regn förväntas falla i området

Flera varningar

Förutom röd varning i Gävleborg och Västernorrland har SMHI också utfärdat gula varningar för höga flöden längs södra Norrlandskusten och i östra Svealand.

Eftersom marken är mättad kan ytterligare vattenmängder från snösmältning och regn inte tränga ner i marken. Det rinner istället av via låglänta områden till diken, vattendrag och sjöar som fylls upp. Områden som ligger lågt i terrängen, eller är flacka, är särskilt utsatta för översvämningsrisk, säger Disa Ekholm vid SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst och tillägger:
Även områden i samhällen med hårdgjorda ytor har en förhöjd översvämningsrisk eftersom det även där finns begränsad möjlighet för vattnet att sjunka.

 

Snö och vind

Utöver de hydrologiska varningarna som rör höga flöden finns just nu också ett antal vädervarningar för snöfall och för vind i kombination med snöfall. Varningarna berör stora delar av Norrland och är på både gul och orange nivå.

Håll dig uppdaterad om aktuella varningar på smhi.se

Viktigt att följa prognoser och varningar

SMHIs varningar baseras på prognoser och varningar utfärdas när det finns risk för konsekvenser i samhället. Prognoser och varningar uppdateras kontinuerligt, och det är viktigt att titta på även närliggande områden eller orter för att få en bild av läget.

Det är nederbördens utbredning och mängd som är mest osäker av de tre faktorerna, vilket gör att det finns en risk för höga flöden även i närliggande områden med snösmältning och mättade markförhållanden, förklarar Disa Ekholm, hydrolog.

Beroende på hur nederbördsprognoserna utvecklas de kommande dagarna kan de hydrologiska varningarna också komma att justeras. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa aktuell varningsinformation på smhi.se.

SMHIs varningar är konsekvensbaserade – vi samråder med berörda samhällsaktörer och publicerar varningar när det finns risk för konsekvenser.

Våra varningar är ett viktigt beslutsunderlag för till exempel länsstyrelser och räddningstjänster som kan behöva vidta åtgärder inför ett besvärligt väder- eller vattenläge. Även för enskilda verksamheter, privatpersoner och fastighetsägare är det viktigt att hålla sig uppdaterad via smhi.se, avslutar Disa Ekholm.