Välbehövlig nederbörd fyller på i sjöar och vattendrag

Senaste månadens snösmältning och nederbörd har gett tillfälliga flödestoppar på många håll i södra delen av landet. Påfyllnaden av sjöar och vattendrag är välkommen och har gett en ökning i mindre och medelstora vattendrag i Götaland och snöfria delar av Svealand. I vissa större sjöar är vattennivåerna fortfarande mycket låga men stigande.

Värmen och bristen på nederbörd under sommarens 2018 påverkade landets sjöar och vattendrag. På många håll uppmättes de lägsta nivåerna sedan mätningarna började. Under hösten 2018 föll dessutom mindre nederbörd än normalt i nästan hela landet vilket inte gav den påfyllnad som önskades.

–De låga flödena i vattendrag och i sjöar pågick under en ovanligt lång period. I många vattendrag var perioden med lågflödet den längsta sedan mätningarna började, berättar Katarina Stensen, hydrolog vid SMHI.

Under slutet av januari och februari har det fallit normala mängder nederbörd och på vissa håll mer än normalt. Detta tillsammans med snösmältning har ökat flöden och nivåer i sjöar och vattendrag. I några större sjöar är nivåerna fortfarande låga men stigande, det gäller bland annat Vättern, Möckeln och  sjöar i Nyköpingsåns avrinningsområde.

Se aktuellt flödesläge på SMHIs Vattenwebb där Hydrologiskt nuläge beskrivs.

Skärsboda_sommar_2018
Vattenföringen var låg i Solgenån sommaren 2018. Foto Lena Andersson
Solgenån i januari 2019.
Solgenån i Emåns avrinningsområde januari 2019. Foto Lena Andersson

Rekordlåga flöden in i 2019

I Götaland och östra Svealand noterades rekordlåga nivåer för början av 2019 i ett antal av de sjöar och vattendrag där SMHI har mätningar. Vid många av dessa stationer är flödet nu återställt. 

Karta över lågflöden i januari
Kartan visar ett urval av SMHIs stationer där vattenföringen varit rekordlåg i januari. Både små och stora vattendrag samt utlopp ur sjöar visas. Förstora Bild

De observationer som visas ligger i: Gothemsån i Gotlands län, Strömmen och Virån i Kalmar län, Solgenån och Allgunnen i Jönköpings län, Nättrabyån och Mörrumsån i Blekinge län, Helge å i Kronobergs län, Högvadsån och Fylleån i Hallands län, Slumpån, Assman, Tidan, Ätran i Västra Götalands län, Vättern och Storån i Östergötlands län, Nyköpingsån i Södermanlandsl än, Mangslidälven i Värmlands län och Lillån i Västmanlands län.

Dessa och fler observationer kan laddas ned på Vattenwebb på smhi.se.

Hur blir situationen till sommaren?

Hur flödessituationen i sjöar och vattendrag kommer att vara till sommaren går inte att svara på nu. Ett flertal större sjöar är fortfarande låga om än stigande.

–Utvecklingen framåt styrs av hur vädret på lång sikt utvecklas, säger Katarina Stensen.

I mellersta och västra Svealand är grundvattennivåerna på många håll så låga för säsongen att de redan nu finns utpekade av SGU i tjänsten . Tjänsten uppdateras varje måndag för ytvatten och efter den 25 i varje månad för grundvatten.