Strändernas sediment spårar strömmar i havet

Det är inte bara sommarens cyanobakterieblomningar som syns i SMHIs tjänst Algsituationen. Året runt får tjänsten in data från satelliter och då kan mycket annat spännande som finns i vattnet blir synligt. I samband med den senaste tidens regniga och blåsiga väder har stora mängder material sköljts ut i vattnet, och syns nu som ett spännande mönster i haven runt Sverige.

Det är små partiklar, som förts ut i havet av de stora flödena i vattendragen runt kusterna eller virvlats upp från grunda bottnar av vind och vågor. Mest är det finfördelade växtdelar, mer eller mindre nedbrutna, men också lera och gyttja. De mikroskopiska partiklarna kan hålla sig svävande i vattnet en lång tid innan de sjunker till bottnen.

Slam från floder
Den 19 februari var det klart över Skagerrak och Kattegatt, slam från floder och älvar samt uppvirvlat bottensediment färgar vattnet invid kusterna. Bilden är färgjusterad och framhäver de gröna tonerna till havs. Datakällor: ESA, NASA, NOAA.

Satellitdata avstämd för havets färger

Den satellitdata som är underlag för bilderna på Algsituationen är processad för att framhäva färgskiftningarna i ytvattnet. Det klara vattnet är nästan svart, där det finns partiklar som svävar i vattenmassan blir det olika gröna eller bruna nyanser. När de små, levande eller döda partiklarna driver med strömmen går det att se vattnets slingrande vägar genom havet.

Två exempel från den senaste tiden

På bilden från den 19 februari syns hur sediment från Danmarks västkust och slam från floderna som mynnar i södra Nordsjön driver med strömmarna norrut. Från Skagen driver materialet vidare österut mot Sverige, där det förenas med de nordgående strömmarna längs den svenska västkusten.

På bilden från den 24 februari kl.12:03 går en tydlig ström västerut från Finska viken mot Sörmlandskusten. Slammet som är upplöst i vattnet består av såpass små partiklar att de sjunker mycket långsamt, därför går det att följa strömmarna långt från kusten.

Ständigt samspel i kustnära vatten

När vattnet fylls av slam kan det bli svårt för livet i havet som inte kan simma undan. Slammet i sig är inte farligt när det svävar i vattnet, men det skärmar av solljuset så att siktdjupet minskar. När det efterhand sjunker till bottnen kan små organismer som lever där bli övertäckta, eller så kan det sätta igen porer och liknande.

Mycket att se på Algsituationen

Som synes är det inte bara sommartid som det är intressant att granska bilderna på Algsituationen. Längst i norr i Bottenviken syns istäcket så här års, även om det just denna vinter är rätt blygsamt. Nu när ljuset återvänt efter vintern är det snart dags för vårblomningen. Ytvattnet fylls av mängder med växtplankton, främst kiselalger men även andra arter. Senare under våren, i maj är det dags för det kanske vackraste fenomenet i havet sett från rymden, när coccolithoforiderna (kalkflagellater) färgar havet turkost. Och till sommaren kommer cyanobakterierna, men det talar vi inte om nu. Så håll ögonen öppna för vad som händer i havet året om.

Satellitbild Östersjön
Den 24 februari var det klart över stora delar av Östersjöområdet, ytströmmen ut ur Finska viken och cirkulationen moturs i Bottenhavet går lätt att se. Bilden är färgjusterad och framhäver de gröna tonerna till havs. Datakällor: ESA, NASA, NOAA.