Stigande hav samlade experter

Detaljerade mätningar och analyser visar att havet stiger i allt snabbare takt. Det är en utveckling som kommer att fortsätta under en lång tid framåt. Nyligen samlade SMHI forskare och representanter från myndigheter och kommuner för att diskutera lösningar för klimatanpassning.

Under SMHIs workshop kring stigande hav presenterades de senaste forskningsresultaten och erfarenheter från samhällsplanerare. Huvudsyftet var att skapa en plattform för nationellt och internationellt utbyte när det gäller utmaningar och möjliga lösningar.

Utgångspunkten för konferensen var den senaste kunskapssammanställningen från FN:s klimatpanel IPCC. Sammanställningen bekräftar att havet stiger och kommer att stiga under en mycket lång tid framåt.

Havet stiger snabbare

- Havsnivåerna stiger allt snabbare. Hur mycket den globala medelnivån kommer att stiga fram till nästa sekelskifte hänger ihop med våra utsläpp av växthusgaser, säger Magnus Hieronymus, forskare havsnivåer, SMHI.

IPCC visar på att havets medelnivå sannolikt kommer att stiga mellan 29 och 110 centimeter till år 2100. Utvecklingen, särskilt på längre sikt, är starkt kopplad till utsläppen av växthusgaser och avsmältningen på Antarktis.

- Men det finns också osäkerheter kring hur höga nivåer det kan handla om vid extrema tillfällen, till exempel vid kraftiga stormar. Det är några av de frågor som fortsättningsvis måste studeras noga.

Sex personer på rad vid ett bord
Experter berättade om internationell forskning kring havsnivåer och hur man arbetar i olika länder.

Ökade risker med stigande hav

För Sveriges del blir den globala havsnivåhöjningen mest märkbar i söder, där landhöjningen är liten. Ett stigande hav ökar risken för översvämningar, ras, skred och erosion som i sin tur kan leda till ökade skador på byggnader, vägar och samhällsviktig verksamhet. Andra exempel på områden som påverkas av stigande havsnivåer är dricksvattentillgången och den biologiska mångfalden.

Myndigheter och kommuner arbetar idag för att minska riskerna kring kusterna. Även försäkrings- och finansbransch, konsulter, arkitekter och fastighetsägare är exempel på aktörer som arbetar med klimatanpassningsfrågor.

Planera för lång tid framåt

Några slutsatser under SMHIs workshop var att det, trots stora osäkerheter, är mycket viktigt att planera i ett långsiktigt perspektiv.

- Vi måste fatta beslut baserat på nuvarande kunskap. Men vi behöver samtidigt känna till risker och osäkerheter för att kunna skapa flexibla lösningar som kan justeras när vi får ny kunskap från forskningen, säger Sofie Schöld, expert havsnivåer SMHI.

- Workshopen pekade också på ett stort behov av fortsatt forskning. Det behövs även strategier för att gemensamt arbeta med lösningar och utbyta kunskap och erfarenheter i samhället.

Dokumenterat från konferensen

På workshopens webbsida finns nu den första dokumentationen tillgänglig. 

Workshopen arrangerades av SMHIs expertgrupp för stigande havsnivåer, som bedriver forskning och sammanställer kunskap på området.

FN:s klimatpanel IPCC gav i september ut en specialrapport om havet och kryosfären, som bland annat handlar om havsnivåer. Rapporten presenterar aktuellt kunskapsläge och innehåller beräkningar för framtida havsnivåer baserade på olika klimatscenarier.