Snabb påfyllning i Vänern och Vättern

Både Vänerns och Vätterns vattennivå har under hösten varit låg, men de stora nederbördsmängderna som fallit under januari har lett till att nivåerna stigit snabbt. Vänerns nivå är nu nästan normal medan Vätterns nivå fortfarande är en decimeter under normal nivå.

Forsande å som bidrar till vattennivån i Vättern
Höga flöden 12 januari i Tabergsån vid Norrefors. Här flödar 7 kubikmeter per sekund, en del av de ungefär 200 kubikmeter per sekund som runnit till Vättern de senaste veckorna. Foto Åsa Högblom Barckman, SMHI

Mycket nederbörd

Under januari har mycket nederbörd fallit i stora delar av Götaland och Svealand. I till exempel Växjö och Norrköping har uppmätts nya januarirekord. Snösmältning och regn har medfört påfyllning i sjöar och vattendrag med översvämningar som följd på många platser.

Snabb höjning av vattennivån

På andra håll var tillskottet välkommet.

– Vänern har haft låga vattennivåer under hösten och i Vättern har nivån varit lägre än medelnivån sedan augusti 2020, säger Anna Eklund, hydrolog på SMHI.

De låga nivåerna har gjort att Vänersjöfarten inte har kunnat gå med full last för att minska djupgåendet.  Med den tillrinning som varit till sjöarna de senaste veckorna har nivån stigit snabbt. Nivån i Vättern har stigit med ungefär 1,5 decimeter, vilket motsvarar ungefär tre månaders medelflöde ur sjön. Vattennivån ligger nu cirka 1 decimeter under normal nivå. Vänerns yta har stigit med ungefär 3 decimeter under den senaste månaden, vilket motsvarar ungefär en dryg månads medelflöde ur sjön. Vattenståndet ligger nu på normal nivå.

Har vattennivån stigit ovanligt snabbt?

Vattennivån har stigit snabbt, men det är inte så ovanligt med en snabb stigning. Till exempel steg nivån i Vänern under november 2000 med drygt 60 centimeter.

Mälaren och Hjälmaren

Även nivån i Mälaren och Hjälmaren har stigit mycket snabbt. Här har nivån varit ungefär normal under hösten, men är nu över den normala för årstiden. Nivåerna är i nuläget inte kritiskt höga.

Grundvattennivåer

Snösmältning och regn har också lett till påfyllning i grundvattenmagasin. Enligt SGU:s analyser är grundvattennivåerna i små magasin i Götaland och södra Svealand nu över de normala .