SMHI och CORDEX kapacitetsutvecklar inom regionalt klimat i Bangladesh

Tillsammans med bland andra The international Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) arrangerade SMHI och det internationella CORDEX-kontoret en workshop i Bangladesh om hur regionala klimatmodeller kan användas.

I december 2021 genomfördes en uppskattad tre-dagars utbildning för relevanta yrkesverksamma i Bangladesh. Arrangörer var SMHI och det internationella CORDEX-kontoret i samarbete med The international Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD), the Met Office, UK’s nationella Meteorologiska service, the Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), och the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) med stöd av World Climate Research Programme (WCRP).

Gruppbild på ca 20 personer.

Utbildningen fokuserade på analys av klimatförändringar i tid och rum med hjälp av CORDEX regionala klimatmodeller över Sydasien. Det innebar att man kunde lägga fokus på beräkning av bias och att välja ut några få representativa modeller inom ett speciellt intresseområde.

Bygga upp kunskap och kompetens

Utbildningen hade till syfte att bygga kunskap och kompetens hos yrkesverksamma från relevanta universitet i Bangladesh i att analysera resultat från CORDEX regionala klimatmodeller. Deltagarna fick därmed möjlighet att fördjupa sig i hur olika verktyg kan användas för att analysera och visualisera klimatsimuleringar på olika rums- och tidsskalor. Detta ger en grund för att kunna bygga upp en inhemsk expertis inom klimatförändringsanalys.

Förstå klimatmodellsimuleringar

Utbildningen syftade till att hjälpa deltagarna att bättre förstå klimatmodellsimuleringar. De fick studera flera olika regionala klimatmodeller och välja de som bäst visade historiska klimatcykler för ett specifikt område. Sedan fick de öva på att bedöma hur klimatförändringar inom det området kan variera på rums- och tidsskala både nu och i framtiden.

Genom den övergripande förståelse som deltagarna därmed fick för klimatmodellering och nedskalning förväntas de nu bland annat kunna:

  • hantera CORDEX dataset i olika områden och jämföra dem med referensdata
  • visualisera variationer i tid och rum i klimatsimuleringar
  • tolka osäkerheter i modellresultat

Klimatinformation som svarar mot lokala och regionala behov

I oktober 2020 organiserade WCRP/CORDEX, SMHI, ICIMOD, Met Office och ITM en utbildning Regional climate change projections: Climate change analysis using CORDEX regional climate models over South Asia. Det var en första workshop för yrkesverksamma från nationella meteorologiska och hydrologiska institut i Afghanistan, Bangladesh, Nepal, och Pakistan. Denna har sedan följts upp med fler workshoppar inom ämnesområdet. 

Tanken är att fortsätta bygga kunskap, kapacitet och kompetens hos personal på nyckelinstitutioner som jobbar med klimat. Därmed tillgängliggörs klimatinformation på ett sådant sätt att det kan svara mot behoven inför väl underbyggda beslut lokalt och regionalt.