SMHI och CORDEX bidrar till nya samarbeten och ökad kapacitet i Central- och Sydamerika

Det internationella CORDEX-kontoret vid SMHI har initierat en workshopserie  för forskare i Syd- och Centralamerika. Dessa har lett till nya teambildningar vilket ökat den regionala kapaciteten inom klimatforskning. 

För att möta behovet av samordnade aktiviteter kring kapacitetsuppbyggnad och  klimatinformation för regioner i Sydamerika, Centralamerika och Karibien (SAM/CAM) har det internationella CORDEX-kontoret vid SMHI tillsammans med lokala aktörer arrangerat en serie workshoppar. Genom detta initiativ har nya regionala samarbeten skapats vilket ökat den regionala kapaciteten. 

Workshopserie om vetenskapligt skrivande

Den 5-6 oktober 2021 hölls en online workshop med 42 deltagare, varav 13 kvinnor. Den var en fortsättning på de digitala workshoppar om vetenskapligt skrivande som CORDEX SAM/CAM tidigare genomfört under 2020/2021 och som fokuserat på klimatmodellering och klimatinformation för regioner. 

Samarbete och nätverkande i SAM/CAM-regionen

Syftet med workshopparna är att främja nätverkande och samarbeten inom SAM/CAM-området. Genom att fokusera på specifika regionala klimatfenomen förbättras kunskapen hos doktorander och forskare tidigt i karriären.  Målet är att de ska bli bättre på att formulera vetenskapliga projekt om regional klimatmodellering och därefter dokumentera sitt arbete och de vetenskapliga resultaten.

Feedback och exponering 

Under workshopparna diskuterades framsteg, möjligheter och utmaningar i teamens arbeten. Deltagarna planerade också sitt fortsatta arbete med att förbereda vetenskapliga artiklar för publicering.

Resultatet har blivit ett utökat samarbete mellan forskare inom SAM/CAM-regionen inklusive viktig dialog om vetenskapliga frågor och metoder. Detta har i sin tur lett till ökad förståelse för och användande av  CORDEX SAM/CAM-data för studier om klimatförändringar och dess effekter i regionerna.

Andra intressanta resultat är exponering av CORDEX-aktiviteter genom att deltagare har presenterat huvudbudskap från studierna på bland annat konferensen RAUGM (Unión Geofísica Mexicana) i Mexico 2021.

Under den avslutande workshopen presenterade samtliga åtta grupper sina resultat och gav varandra feedback. Detta är i sig en värdefull övning – att granska andras arbete och ge konstruktiv input.

Uttrycklig önskan om fler workshoppar 

De olika grupperna har kommit olika långt med sina artiklar. Genom att organisatörerna och mentorerna har stöttat skrivandet har de flesta grupper skickat in manus för granskning. I utvärderingen av workshopserien framkom att deltagarna önskar fortsatt utveckling genom fler workshoppar. Det kom också fram många intressanta förslag till ämnen att ta upp vid dessa.