SMHI har gjort en klimatrelaterad riskanalys av Transportstyrelsens lokal

Att tolka kommunövergripande klimatunderlag till påverkan för en enskild fastighet kan vara utmanande. SMHI har därför på uppdrag av Transportstyrelsen levererat en påverkansanalys och åtgärdsplanering för en av myndighetens verksamhetslokaler.

Analysen genomfördes utifrån ett urval av meteorologiska parametrar. Dessutom studerades översvämning orsakad av höga flöden i vattendrag samt kraftig nederbörd vid skyfall. Utvärderingen av klimatrelaterade risker genomfördes med redan framtaget material från bland annat kommunen, länsstyrelsen och SMHIs länsanalys. Inget nytt klimatunderlag behövdes alltså tas fram inom projektet.

Översvämningsrisk och klimatanpassning

Översvämningsrisken utvärderades utifrån ett antal definierade kriterier, där sannolikheten för att översvämningen skulle inträffa utgjorde ett av kriterierna och konsekvenserna av översvämningen ett annat. För konsekvenserna jämfördes bland annat öppningar till lokalen med modellerade vattendjup vid potentiella översvämningshändelser. Utvärderingen resulterade i att ett fåtal riskområden kunde identifieras vid skyfall, vilka studerades vidare i en fördjupad analys.

Den fördjupade analysen fokuserade på att hantera skyfallsrisken inom identifierade områden, detta genom att SMHI föreslog åtgärder för att minska konsekvenserna av översvämningen. Ett urval av åtgärder presenterades, med fördelar och nackdelar. Beslut om bästa helhetslösning kan nu göras med hjälp av ett heltäckande och transparent beslutsunderlag.

­­­– Klimatanalysen är en riskbaserad aktivitet inom vårt systematiska säkerhetsarbete som ger oss bra underlag, så att vi tillsammans med vår lokalförsörjningsenhet kan vidta lämpliga åtgärder för att hantera skyfallsrisken, säger Björn Nord, säkerhetshandläggare på Transportstyrelsen.

– Arbetet har genomförts i nära samarbete med säkerhetshandläggare på Transportstyrelsen. Viktigt för arbetet har varit att även få lokalkännedom från exempelvis arbetsplatssamordnare för verksamhetslokalen, samt ett tätt samarbete inom SMHI mellan experter för klimatdata och klimathydraulik, berättar Annamaria Haag, produktansvarig, SMHI.