Så rustas fjälleder för klimatförändringen

Under påsken reser många till våra svenska fjäll, och fjällederna spelar en viktig roll för att guida rätt och svara för en så trygg vistelse som möjligt. Men det förändrade klimatet påverkar säkerheten, och ställer också helt nya krav på skötsel av lederna. Klimatanpassning av de jämtländska fjällederna beskrivs i ett nytt exempel i SMHIs idésamling.

skidåkare på skidled
Ett förändrat klimat påverkar säkerheten till fjälls, och ställer nya krav på skötsel och anpassning av lederna.

För Jämtlandsfjällen är takten på klimatförändringen den kraftigaste som noterats för något geografiskt område i Sverige sedan tvåtusentalets början. Förändringen, som märks tydligt, får också stora konsekvenser – bland annat med fler värmeperioder under vintertid, ökad lavinrisk och minskat snötäcke.

Högre och längre broar

Ledförvaltare pekar på att skadorna på broar och andra delar av ledsystemet har ökat markant under de senaste trettio åren.

 – Flera broar i ledsystemet har blivit förstörda under de senaste vintrarna, som en följd av tillfälliga värmeperioder med extrema vattenflöden. När nya broar anläggs byggs många nu både högre och längre för att klara av dessa situationer, säger Lars Back, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Raserad bro
Raserad hängbro över Handölan i närheten av Storulvån. Bron drogs med av vatten- och isströmmar som uppstod till följd av mycket hög temperatur i december år 2016. Foto Erik Gardfall

Omdragning av ledsträckor

Där det finns ökad risk för laviner behöver vissa delar av lederna dras om. Ett exempel är en sträcka på 300 meter väster om Ekorrdörren i närheten av Sylarna.

– Numera måste vi fundera mer på hur vi kan öka säkerheten. Det gäller vid alla typer av reparationer eller andra åtgärder, där vi tar höjd för större risker.

Vinterlederna underhålls årligen av länsstyrelsen från mitten av februari till andra hälften av april. I vissa fall görs temporära omdragningar eller tillfälliga varningar, exempelvis vid öppna bäckar där det blir svårt att ta sig över eller där snötäcket är för tunt för skotertrafik.

För att förbättra tillgängligheten och fjällsäkerheten gjordes en särskild ledupprustning i Jämtland under åren 2017 - 2022. I Jämtlandsfjällen finns totalt omkring 260 mil statliga leder.

– När vi underhåller och anpassar ledsystemet sker det i nära samverkan och dialog mellan berörda aktörer - länsstyrelsen, samebyarna, lokalbefolkningen, besöksnäringen, kommunerna med flera, avslutar Lars Back.

Nytt exempel i idésamling

Klimatanpassning av fjällederna i Jämtland är ett nytt exempel i SMHIs idésamling. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden. idésamlingen byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.