Så fick Stenungsund hjälp av SMHI att ta fram en klimatanpassningsplan

Sveriges kommuner är nyckelaktörer för ett mer klimatanpassat samhälle och myndigheter har en viktig roll för att initiera, stödja och följa upp klimatanpassningsarbete. SMHI har under 2019 och 2020 på uppdrag av Stenungsunds kommun hjälpt till i arbetet med att ta fram en kommunal klimatanpassningsplan som ska gälla för kommunen fram till år 2100.

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. SMHIs experter har anlitats av Stenungssunds kommun för att stötta i framtagandet av en klimatanpassningsplan. SMHI har lett arbetet och genom att hålla ett antal workshops med kommunens företrädare har en plan påbörjats för att snart vara genomförbar.

Handlingsplan framtagen

Syftet med Stenungssunds klimatanpassningsplan är att samla kunskap om klimatförändringar och vilka effekter som kommunen måste förbereda sig på för att utvärdera nuvarande förhållanden. Syftet är även att ta fram en handlingsplan med åtgärder för vad som behöver göras idag för att förbereda inför framtiden. Detta för att säkra kommunens robusthet mot effekter av klimatförändringarna.

För att klimatanpassa verksamheter i kommuner eller andra organisationer krävs kunskap om hur klimatet varierar idag och hur det kan förändras i framtiden. Denna kunskap behöver kopplas till hur de olika verksamheterna är organiserade och hur de påverkas av klimatet och dess variationer, inklusive extrema väderförhållanden.

Sju steg mot klimatanpassning

SMHIs experter har i arbetet informerat om hur konkreta handlingsplaner och strategier för klimatanpassning kan tas fram. Som stöd i framtagandet har SMHI även hållit ett antal workshops med kommunens företrädare. Detta för att höja kompetensen och att komma igång med en aktiv klimatanpassning.

 Workshops har följt upplägget för SMHIs lathund för klimatanpassning för steg 1 – 4, se bild nedan. Övriga steg görs av kommunen själva.

Lathund klimatanpassning
Lathund för klimatanpassning består av sju steg som alla är viktiga delmoment på vägen mot ett framgångsrikt klimatanpassningsarbete. Lathunden kan användas både av de som befinner sig i startgroparna av klimatanpassningsarbetet men även av de som redan kommit en bit på väg. Klimatanpassning är en kontinuerlig process utan egentligt slut.

– Att anpassa kommunen till dagens och framtidens klimat kan innebära stora utmaningar. Det behövs både kunskap om hur kommunen påverkas av klimatförändringarna och stöd för att påbörja klimatanpassningsprocessen. Många kommuner har inte kommit så långt i det systematiska arbetet med klimatanpassning, även om det finns ett stort intresse.  Syftet med workshopsen är att introducera och få igång det systematiska arbetet och tillsammans med kommunen komma fram till vilka åtgärder som behöver prioriteras och genomföras, säger Sofia Åström, produktchef för vattenmiljö, SMHI.