Risk för vattenbrist i vattendrag och små grundvattenmagasin i delar av södra Sverige

Det är risk för vattenbrist i delar av södra Sverige och nu när SMHI uppdaterar meddelandet har det tillkommit risk i små grundvattenmagasin i flera län. Risk för vattenbrist utfärdas när grundvattennivåer och vattenflöden är ovanligt låga och förväntas fortsätta vara låga de närmaste veckorna.

Den torra inledningen av sommaren har lett till att vattenflöden i större vattendrag i södra Sverige har minskat mycket och nu utfärdas en risk för vattenbrist i Viskan samt dess biflöden i övre delen, Ljungbyån, Fyrisån, nedre Ronnebyån och Arbogaån uppströms sjön Väringen.

Vattennivåerna i små grundvattenmagasin har även de sjunkit och det finns risk för vattenbrist i Hallands, Jönköpings, Västra Götalands, Blekinge, Kronobergs, Gotlands, Skåne, och Örebro län.

Meddelande om risk för vattenbrist utfärdas länsvis en gång i veckan av SMHI tillsammans med Sveriges geologiska undersökning, SGU. Du hittar meddelandena på SMHIs varningssida.

Aktuella varningar och meddelanden från SMHI.

Karta som visar län i södra Sverige där SMHI utfärdat risk för vattenbrist vecka 26
I län som är i färg på kartan råder det risk för vattenbrist i vattendrag. En streckad ytterlinje innebär att det råder risk för vattenbrist i små grundvattenmagasin. Kartan uppdaterades den 27 juni 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

– Trots att det fallit en del efterlängtat regn de senaste veckorna så är det fortfarande mycket mindre än normalt för stora delar av landet. Det är inte tillräckligt för att se en större återhämtning av nivåerna i vattendragen, säger Disa Ekholm, Vakthavande hydrolog på SMHI.

Hittills i juni har det fallit mycket mindre nederbörd än normalt för månaden i stora delar av landet.

Sverigekarta som visar att i en stor del av södra delen av landet har det bara kommit under hälften av den normala nederbörden hittills i juni
Nederbörden i procent av den normala för juni månad till och med den 27 juni 2023. Nederbörden jämförs med normalperioden 1991 - 2020. Illustration SMHI

Konsekvenser av vattenbrist

Risk för vattenbrist i vattendrag kan innebära att vattendragen torkas ut.  Lite vatten i vattendrag och höga vattentemperaturer kan i sin tur påverka djurlivet och miljön. Det kan också innebära att det uppstår vattenbrist för mänskliga aktiviteter.

Risk för låga grundvattennivåer i små magasin kan för hushåll med egen brunn leda till brist på vatten, försämrad kapacitet eller förändrad vattenkvalitet. Brunnsägare bör vara observanta på nivån i brunnen och vara försiktiga med vattenkonsumtionen.

Risk för vattenbrist

För låga flöden utfärdas en risk om vattenflödet väntas vara ovanligt lågt under en period på fyra veckor framåt i tiden. Det gäller mellanstora eller stora områden, det vill säga då avrinningsområdet uppströms är större än 200 kvadratkilometer. Risk för vattenbrist kan även utfärdas i mindre områden om vattendraget har bedömts vara extra känsligt av aktuell länsstyrelse.

För låga grundvattennivåer utfärdas en risk om en betydande del av länet har nivåer som är ovanligt låga och förväntas fortsätta vara låga under de närmaste månaderna.

På sidan för varningar och meddelanden beskrivs vilka specifika vattendrag risken gäller för och om det är risk för vattenbrist i små eller stora grundvattenmagasin för respektive län.

Om risk för vattenbrist i kunskapsbanken på smhi.se