Nya hydrografiska underlag tillgängliga

Nya grundläggande hydrografiska data om avrinningsområden och vattenförekomster finns nu att ladda ner i SMHIs öppna data. Den senaste versionen av Svenskt Vattenarkiv, SVAR 2022, innebär betydande förändringar jämfört med tidigare versioner och arbetet med versionen presenteras nu i en nyskriven rapport.

Under våren lanserades SVAR 2022. Produkterna hittar du i SMHIs öppna data.

Arbetet med den nya versionen beskrivs i en ny rapport SVAR 2022 i SMHIs rapportserie Hydrologi nummer 131.

SVAR har en lång historia på SMHI och nya versioner levereras i samklang med vattenförvaltningens cykler, den senaste versionen SVAR 2022 har tagits fram för vattenmyndighetens behov och i dialog med användarna.

− Övergången till att använda aktuellt och detaljerat underlag samt att automatisera arbetssättet har resulterat i mer enhetliga produkter som skapas på samma sätt över hela landet, säger Daniel Björkert, systemförvaltare på SMHI.

Stora skillnader mellan de två senaste versionerna av SVAR
Den nya, mer detaljerade skalan, innebär bland annat att vattendrag och strandlinjer blir längre på grund av exempelvis bättre beskrivna meanderbågar, fler öar och flikigare strandlinjer. Skillnaden i detaljrikedom är tydlig, till vänster i bild SVAR 2016 och till höger SVAR 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Antalet vattenförekomster har ökat något sedan förra versionen SVAR 2016 medan antalet delavrinningsområden i SVAR 2022 är 26 340 stycken vilket är betydligt färre än i tidigare SVAR-versioner, SVAR 2016 innehåller exempelvis 38 508 stycken.

Viktigt underlag för många

Huvudfokus för SVAR 2022 har varit att tillgodose vattenmyndigheternas behov av vattenförekomster samt att tillhandahålla underlag till SMHIs hydrologiska modell S-HYPE och Kustzonsmodellen.

Den som tidigare använt SMHIs SVAR produkter kommer att märka stora skillnader. Vissa produkter har försvunnit medan andra har tillkommit. Många har också genomgått förändringar, både vad gäller geometri och attribut med målsättningen att renodla och rensa för att skapa tydligare och mer korrekta produkter.

Nya produkter

En av de nya produkterna som tagits fram och visat sig ha ett stort värde för andra verksamheter är indelningen av avrinningsområden i BARO.

− Ett BARO är ett lagom stort avrinningsområde som har ett begripligt omfång för betraktaren och ett namn som beskriver området väl. För varje BARO-område har en sammanslagning gjorts av de ingående delavrinningsområdena uppströms fram till utloppspunkten för nästa BARO-område. Indelningarna har beslutats av hydrologer på SMHI så att den ska vara relevant för både allmänhet och för varnings- och prognostjänsten på SMHI, förklarar Daniel Björkert.

Andra förändringar är att avrinningsområden nu endast begränsas av vattendelare och inte som i tidigare version av strandlinjer. Och att huvudavrinningsområden endast innehåller huvudavrinningsområden medan de små kustområdena, mellan utloppen, är nu sammanslagna länsvis och återfinns i den nya produkten BARO.

Utbredningen på SVAR 2022 sträcker sig i huvudsak inom Sveriges territorier. Det innebär att produkterna endast är framtagna inom Sveriges territorialgräns. Avrinningsområden har därför inte genererats utanför Sveriges gräns, utländska avrinningsområden har istället laddats ner och anpassats till de svenska längs gränsen. Tillskillnad mot tidigare SVAR-versioner sträcker sig nu havsområden endast ut till sjöterritoriets gräns i havet.

Dessa SVAR produkter finns på öppna data

• Huvudavrinningsområden_2022
• Delavrinningsområden_2022
• Utloppspunkter_2022
• Vattendistrikt_2022
• Vattenförekomstavrinningsområden_2022
• BARO-områden_2022
• Vattendragsvattenförekomster_2022
• Sjövattenförekomster_2022
• Kustvattenförekomster_2022
• Utsjövattenförekomster_2022
• Kustvattenområden_2022

Tips! Sök på dessa namn i utforskaren öppna data så hittar du produkten direkt.