Ny rapport om försurningen i våra hav

SMHI har i samarbete med Naturvårdsverket studerat försurningen i haven runt Sverige. Rapporten tittar på vilka parametrar som driver eller bidrar till pH-förändringarna.

Enligt många forskare är ökande kolidioxid i atmosfären den viktigaste drivkraften för de neråtgående pH-trenderna i världens hav.

- Även i haven runt Sverige är detta troligen den huvudsakliga underliggande faktorn, men trenderna skiljer sig här jämfört med andra hav, säger Pia Andersson oceanograf SMHI.

Analysen har gjorts på fyra mätstationer med långa tidsserier av pH-data i Kattegatt och Östersjön, både för att visa på trender och vilka drivkrafter som kan påverka pH-värdet.

Rapporten tar även upp behov av mätning av nya parametrar sett ur modelleringsperspektiv.

Resultat

Resultaten av analysen visar att de parametrar som påverkade pH mest var syrgas, fosfat och oorganiskt kväve.

Detta skriver Pia Andersson i rapporten om försurningen i våra hav.