Nu moderniseras det hydrologiska grundnätet

SMHIs hydrologiska grundnät håller på att moderniseras. Stationer flyttas, tillkommer eller tas bort för att nätet på ett bättre sätt ska kunna svara upp mot SMHIs uppdrag. 

SMHI har under de senaste åren arbetet med att modernisera och se över det hydrologiska grundnätet för vattenföring (mätning av vattenflöden). Bakgrunden är att de hydrologiska stationsnätet har byggts ut i omgångar fram till mitten av åttiotalet. Efter detta har stationer rationaliserats bort till det som är dagens stationsnät. Innan översynsprojektet började 2014 bestod det hydrologiska grundnätet av 330 vattenföringsstationer (cirka 220 SMHI-ägda, cirka 100 externägda och några samägda). Förutom grundnätet samlas data in till tilläggsnätet där externa aktörer skickar in data till SMHIs databaser. För dessa stationer görs inga rutinmässiga kvalitetskontroller på data.

Högt vattenstånd i en fors.

Nya nätet ska svara upp mot SMHIs uppdrag

Det gamla nätet var till stora delar baserad på gammal teknik som krävde mycket manuellt arbete, samt anläggningar som var kostsamma att driva och underhålla. Stationerna placerades utifrån de behov som fanns vid anläggningstillfället. Ett flertal stationer tillkom genom extern finansiering och dessa placerades då utifrån behov från de som varit finansiärer och/eller kravställare. Detta innebär att näten inte var optimerade utifrån de behov som finns i dag, för att SMHI ska kunna svara upp mot sitt uppdrag på ett effektivt sätt. I hanteringen av näten saknades också prioriteringsordning på stationsnivå, vilket gör det svårt att planera och fatta beslut om hur mycket arbete som ska läggas ned på en specifik station. Nu är vissa stationer utpekade för att ha extra god noggrannhet.

Hydrologisk mätstation vid Vänneån.
Stationen vid Vänneån (inom Lagans avrinningsområde) är en gammal station som byggts om under vintern 2018/2019. Foto Kjell Skoglund

Mer flexibla stationer

I framtiden kommer vattenföringsnätet vara mer flexibelt och vattenföringsnätet kommer att förändras utifrån behoven genom att nya stationer tillkommer och andra avvecklas.
När projektet är klart kommer alla vattenföringsstationer ha nya instrument och vara realtidsrapporterande. Ett antal stationer har avvecklats och nya har till kommit. Nya vattenföringsstationer planeras i cirka 60 avrinningsområden som i dag saknar stationer; representativa mynningsstationer för att förbättra modelldata, förvarningsstationer för bättre underlag inför varningar men även stationer vid översvämningskänsliga områden. Ny teknik gör det möjligt att anlägga stationer i vattendrag där det tidigare inte var möjligt. 

Vattenföringsstationerna delas nu in i kategorier:

  • Klimatstation - Station med lång tidserie med hög datanoggrannhet för klimatologiska studier över tid och rum.
  • Lågflödesstation - Station med hög datanoggrannhet från lägsta vattenföring upp till medelvattenföring (MQ). 
  • Mynningspunkt - Station med god datanoggrannhet i alla register med placering representativ för avrinnings- eller biflödesområdets mynningspunkt för beräkning av tillrinningen och transporter till havet.
  • Förvarningsstation - Station med god datanoggrannhet från MQ och högre som förvarning inför varningsläge.
  • Typområde - Station med acceptabel datanoggrannhet som är placerad i ett för modellerna specifikt typområde för modellkalibrering. Typområden för SMHI:s hydrologiska modell S-Hype är områden med area mindre än 200 km2 och sjö% mindre än 1 och som består av minst 50% av tex mosse, kalfjäll, jordbruk.

Resultat av översynen av vattenföringsnätet

Följande femton externägda stationer utgick ur grundnätet 2016-12-31, därefter tillhör de tilläggsnätet och samlas fortfarande in till SMHI.

Resultat av översynen av vattenföringsnätet
Älvnr Stationsnr Vattendrag Stationsnamn
28 1856 UMEÄLVEN ÖVERUMAN NEDRE
28 20011 UMEÄLVEN GARDIKEN
38 1506 ÅNGERMANÄLVEN NÄMFORSENS KRV
38 2280 ÅNGERMANÄLVEN, FJÄLLSJÖÄLVEN TÅSJÖ KRV
38 10009 ÅNGERMANÄLVEN, BRÄNNÄLVEN LIMINGEN
38 20026 ÅNGERMANÄLVEN KULTSJÖLUSPEN
38 20030 ÅNGERMANÄLVEN, FAXÄLVEN JUNSTERFORSEN TOTALT
38 20032 ÅNGERMANÄLVEN, SJOUTÄLVEN STORSJOUTEN TOTALT
40 1874 LJUNGAN BJÖRNHÅN
53 1896 DALÄLVEN ÅSENS KRV
53 1911 DALÄLVEN NÄS KRV
53 2175 DALÄLVEN FORSHUVUDS KRV
108 2473 GÖTA ÄLV, BYÄLVEN JÖSSEFORS KRV
114 2232 NEAN, NIDELV NEDALSFOSS KRV

Följande 27 stationer togs ur det hydrologiska grundnätet 2017-12-31. Vissa kommer fortsätta i tilläggsnätet andra kommer att avvecklas.

Älvnr Stationsnr Vattendrag Stationsnamn
18/19 2234 STORBÄCKEN OSTVIK
32/33 2433 SALUÅN KVARNBACKEN
40 2151 INDALSÄLVEN,  ÅNNSJÖN BUNNERVIKEN
42 1910 LJUNGAN,  KASSJÖÅN STORSILLRET
48 1223 LJUSNAN,  TÄNNÅN TÄNNDALEN
48 2123 LJUSNAN,  KVARNBÄCKEN RAMUNDBERGET
53 655 DALÄLVEN,  FULAN FULUNÄS
53 2397 DALÄLVEN,  ÄRAN VÄSTRA ÄRNÄS
61 2242 NORRSTRÖM,  PRÄSTHYTTEBÄCKEN FINNTORPET
63 2000 TROSAÅN,  ACKSJÖBÄCKEN ACKSJÖN NEDRE
67 1912 MOTALASTRÖM,  MOSSÅN NOLSJÖN NEDRE
70 2332 STORÅN,  KÖNSERUMSÅN GULLRINGSVATTNET
74 1619 EMÅN,  LILLÅN FORSHULTESJÖN NEDRE
74 1878 EMÅN,  STENSJÖBÄCKEN STENINGE
88 1696 HELGE Å,  SÄTARÖDSBÄCKEN SÄTARÖD
88 2144 HELGE Å,  HÖRLINGEÅN HÖRLINGE
88 2145 HELGE Å,  BIVARÖDSÅN BIVARÖDSMÖLLA
88 2155 HELGE Å,  SKEINGESJÖN SKEINGESJÖN
92 2116 KÄVLINGEÅN,  KLINGAVÄLSÅN KLINGAVÄLSÅN
92 2125 KÄVLINGEÅN EGGELSTAD
96 2148 RÖNNE Å,  PINNÅN FASTARP
100 1207 FYLLEÅN,  ASSMAN GÅRDSILT
108 1815 GÖTA ÄLV,  LEFSEBÄCKEN LEFSEBÄCKEN
108 10014 GÖTA ÄLV,  KLARÄLVEN NYBERGSSUND
110 2122 ÖREKILSÄLVEN GUNNARSBO
118/117 1586 GOTLAND, BÅNGÅ HELLVI 2
118/117 1859 GOTLAND, IDÅ LIFFEDARVE

Följande stationer kommer utgå ur grundnätet när ersättningsstations är upprättad.

Älvnr Stationsnr Vattendrag Stationsnamn
1 957 TORNEÄLVEN, ABISKOJOKK ÖVRE ABISKOJOKK
Ny station i Rautasälven ska upprättas
86 2334 MÖRRUMSÅN, HOLMÅN BÖKSHOLM NEDRE
Utgår ur grundnätet när SMHI får tillgång till vattenståndsserie för Helgasjön
108 2347 GÖTA ÄLV, LIDAN, LANNAÅN SLÖTA
108 2371 GÖTA ÄLV, LIDAN, FLIAN ATTORP
Slöta och Attorp avslutas när station i Lidans utlopp har etablerats.

Nyetableringar av vattenföringsstationer som ersätter tidigare station.

Älvnr Stationsnr Vattendrag Stationsnamn
28 2608 UMEÄLVEN , TÄRNAÅN Solberg 2
Ersätter station 436 SOLBERG
61 2610 NORRSTRÖM, OXSUNDAÅN Skällnora övre
Ersätter station 1843 SKÄLLNORA
65 2587 NYKÖPINGSÅN Sibro 2
Ersätter station 2253 SIBRO
66 2595 KILAÅN, ÅLBERGAÅN Kila övre
Ersätter station 2254 KILA
88 2525 HELGE Å Torsebro övre
Ersätter station 2191 TORSEBRO KRV
101 2606 NISSAN Hestraviken
Ersätter station 1901 NISSAFORS 2
108 2616 GÖTA ÄLV, Byälven Säffle övre
Ersätter station 2034 SÄFFLE DAMM

Nyetableringar av vattenföringsstationer planeras i ca 60 vattendrag, följande stationer är upprättade och håller på att kalibreras för att därefter tillhöra grundnätet.

Älvnr Stationsnr Vattendrag Stationsnamn
9 2607 LULEÄLVEN, BODTRÄSKÅN Stupforsen
13 2596 PITEÄLVEN, VISTÅN Holmfors
14 2597 LILLPITEÄLVEN Klockarträsk
30 2598 ÖREÄLVEN Skangselforsen
34 2605 GIDEÄLVEN, GIGÅN Gransjön
37 2604 NÄTRAÅN Stugusjön
54 2612 TÄMNARÅN Näs 2
56 2611 OLANDSÅN Fors 2
61 2609 NORRSTRÖM, FYRISÅN Uppsala Bärbyleden
61 2613 NORRSTRÖM, STAVÅN Åtorp Stavån
65 2614 NYKÖPINGSÅN, VÄRNAÅN Hebylund Kvarnsjön
67 2617 MOTALA STRÖM, IGELFORSÅN Igelfors
67 2618 MOTALA STRÖM, HÄLLESTADSÅN Vagelö
78 2619 HAGBYÅN Loversbro