Nätverk stärker kommunernas arbete med klimatanpassning

Kommunerna spelar en avgörande roll i arbetet med att klimatanpassa Sverige. I Göteborgsregionen drivs ett klimatanpassningsnätverk där medlemmarna delar med sig av sina erfarenheter och lär av varandra. Nätverket finns nu beskrivet som ett exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Klimatet förändras, och påfrestningar på samhället i form av översvämningar, värmeböljor, ras och skred kommer att bli vanligare. Kommunerna spelar en avgörande roll i arbetet med att klimatanpassa Sverige eftersom de ansvarar för att genomföra lokala åtgärder. Olika kommuner kommer att påverkas på olika sätt, men alla kommer att behöva klimatanpassa i någon form.

Behov av erfarenhetsutbyte ledde till nätverk

Bland de 13 kommunerna i Göteborgsregionen upplevde ett flertal att det behövdes mer samverkan och stöd för arbetet med klimatanpassning. Under hösten 2018 startades därför ett regionalt klimatanpassningsnätverk inom ramen för det formaliserade samarbetet inom organisationen Göteborgsregionen (GR), som är sammankallande för mötena.

Syftet med nätverket är att medlemmarna ska dela erfarenheter och lära sig av varandra. Därmed skapar de en gemensam kunskapsgrund och samsyn. På mötena lyfts aktuella frågor och deltagarna får tillfälle att diskutera de utmaningar som de upplever i sitt arbete med klimatanpassning. Detta ger nya perspektiv och en möjlighet till att hitta lösningar. Via nätverket får medlemmarna veta vad som pågår i andra delar av regionen och kan därmed identifiera områden för samverkan. Nätverket utgör även en arena för gemensam omvärldsbevakning och dialog med andra organisationer.

Två personer presenterar sitt arbete med hjälp av en skärm
David Hirdman, Lerums kommun, och Eva-Lena Torudd, Göteborgs stad, presenterar klimatanpassningsnätverkets samarbete på ECCA i Lissabon 2019. Foto Joanna Friberg Förstora Bild

Arbetsutskott och expertgrupp

Inom klimatanpassningsnätverket har ett arbetsutskott bildats. Det består av Göteborgsregionens samordnare för nätverket samt representanter från tre medlemskommuner. Arbetsutskottets uppgift är att inför varje tillfälle planera mötets upplägg och förbereda dess innehåll.

En expertgrupp som ska medverka vid ett möte per år har knutits till nätverket. Gruppen består av forskare från Linköpings, Karlstads, Lunds och Göteborgs universitet, en landskapsarkitekt från Göteborgs Stad med lång erfarenhet av arbete med klimatanpassning i planeringen, samt representanter från Boverket och SMHI.

Personer på studiebesök om klimatanpassning
Studiebesök med fokus på klimatanpassning och gröna dagvattenlösningar. Foto Joanna Friberg Förstora Bild

Nytt exempel på klimatanpassning

Göteborgsregionens klimatanpassningsnätverk beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Samlingen med exempel omfattar projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.