Klubben möter längre torrperioder med ny bevattningsdamm

Så snart marken frös till kunde den nya bevattningsdammen börja grävas på Lundsbrunns golfklubb. Dammen hjälper till att minska risken för torka och bidrar även till vattenrening och biologisk mångfald. Det är ett exempel på hur golfsporten möter ett förändrat klimat, vilket beskrivs i SMHIs idésamling för klimatanpassning. 

Det sker dramatiska förändringar för golfsporten när klimatet blir varmare. Enligt det svenska golfförbundet märks tydliga skillnader sedan tio - femton år tillbaka. 

– Vi ser stora utmaningar, främst i form av skadeinsekter, översvämningar och längre torrperioder. Många klubbar söker aktivt lösningar för att bättre kunna bromsa upp och magasinera vatten, säger Peter Edman, miljöansvarig bankonsulent Svenska Golfförbundet.

Satsade på ny bevattningsdamm

Den västgötska golfklubben Lundsbrunn satsade på att få en långsiktig lösning med utökad bevattningskapacitet. Två år efter den extremt torra sommaren 2018 tog planerna fart för att anlägga en ny bevattningsdamm. Resultatet blev en damm med en total yta ungefär motsvarande en och en halv fotbollsplan.

halvfylld vattendamm
Den nya bevattningsdammen vid Lundsbrunns golfklubb fylldes successivt på med vatten. Foto Yvonne Karlsson

Principen är att samla upp och lagra dräneringsvatten från kringliggande åkrar, vatten som annars via åar och andra vattendrag orenat rinner rakt ut i Vänern. Nu kan istället kväve och fosfor filtreras upp av gräset på banan vid bevattning från dammen. Dammen är också ett tillskott för den biologiska mångfalden, och blir en plats där många djurarter och insekter kan trivas.

– Vårt mål är att erbjuda en grön bana, men inte på bekostnad av mer livsnödvändiga verksamheter som jordbruket och dricksvattnet. Vi vill ha ett naturligt kretslopp för vattnet och säkra den biologiska mångfalden, säger Anette Knutsson, klubbchef Lundsbrunns golfklubb.

Grävningen krävde frusen mark

Grävarbetena startade i vintras. Med de tunga maskinerna var man tvungen att invänta att marken blev tjälad, för att undvika stora markskador. In i dammen leddes de befintliga dräneringsrören från åkrarna, som tillsammans med regnvatten successivt svarar för påfyllningen av dammen. Hela banan öppnades i början av april, direkt efter grävningen.

– Alla medlemmarna i klubben är jättenöjda, det blev mycket finare än vad man kunnat föreställa sig, avslutar Anette Knutsson.

Mer om golfens utmaningar i ett förändrat klimat och satsningen vid Lundsbrunns golfklubb beskrivs i ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.
 

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.