Klimatförändringen kan påverka havsmiljön mer än vad man tidigare trott

Klimatförändringen håller på att förändra våra hav. I en ny studie visar forskare från bland annat SMHI att framtida förändringar i vattentemperatur, salthalt och isutbredning kan komma att påverka marina ekosystem och arter lika mycket som all annan miljöpåverkan sammantaget. Därför måste man ta hänsyn till effekterna av klimatförändringen när man bestämmer fiskekvoter och utsläppsmål för miljöförstörande ämnen eller planerar för hur havet ska användas i framtiden.

Havet nyttjas av människan för olika ändamål såsom rekreation, transportkorridor, matkälla, energiproducent och så vidare. Allt detta påverkar havet och havets ekosystem.  För att minimera påverkan och säkra att havet ska må bra på lång sikt, har man tagit fram planer för hur olika områden i havet ska få användas i framtiden. Ett verktyg som har använts för detta är Symphony, utvecklat av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), som i geografiska kartor visar hur stor den samlade påverkan av alla aktiviteter i havet är på de ekosystem som finns i olika områden.

I de planer som har tagits fram, och de nya planer som håller på att tas fram, har man hittills inte kunnat ta hänsyn till att haven håller på att förändras av klimatförändringen. Nu har forskare i projektet ClimeMarine, som koordinerats av SMHI och som är ett samarbete med HaV, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Göteborgs universitet, lagt in effekter av framtida förändringar av temperatur, salthalt och isutbredning i verktyget Symphony.

Irene Wåhlström
Iréne Wåhlström

Stora klimateffekter på havet

– Resultaten visar att effekterna av klimatförändringen är stora. I de områden som är mycket påverkade av mänskliga aktiviteter idag kan klimatförändringen öka påverkan med uppemot 50 procent. I områden som inte är så påverkade idag, som till exempel Bottniska Viken, kan klimatförändringen komma att mer än fördubbla den negativa påverkan på ekosystemen, säger Irene Wåhlström, forskare vid SMHI som har varit projektledare för projektet.

Ändrade livsvillkor påverkar ekosystemen

Arterna som idag finns i Östersjön har anpassat sig till de speciella villkor som funnits där under tusental år. När ändrad nederbörd leder till förändrad salthalt, och temperaturen ökar med flera grader, är det inte alla arter som kommer att trivas. Några arter kommer att dö ut eller flytta på sig, medan andra kanske kommer at trivas bättre, och nya arter kan komma till. Kartorna som har tagits fram i projektet kan till exempel användas för att visa var det kan vara bra att anlägga skyddsområden för att öka motståndskraften mot klimatförändringen.

Mer information behövs och är efterfrågat

Denna studie är en av de första uppskattningarna av den samlade effekten av klimatförändringen på de marina ekosystemen i Östersjön och vi behöver fortfarande lära oss mer.  

Lars Arneborg
Lars Arneborg

– Projektets resultat, samt samtal med användare av informationen vid länsstyrelser och kommuner under projektets gång, visar hur viktigt det är att få fram bra, högupplöst information om hur haven och det lokala klimatet kommer att förändras. Speciellt salthalten är en parameter som vi måste försöka förbättra kunskapen om eftersom den har så stor påverkan på ekosystemen, säger Lars Arneborg, chef för oceanografisk forskning vid SMHI.

Salthalten påverkas av nederbörd och avdunstning över hav och avrinningsområde samt inflöden av saltvatten genom sunden som i sin tur påverkas av havsnivåhöjning och vindar. Det krävs därför förbättringar i hela kedjan av klimatmodeller från globala jordsystemmodeller, över regionala atmosfärsmodeller, och hydrologiska avrinningsmodeller, till de högupplösta havsmodeller som beräknar hur det ser ut i havet. SMHI arbetar aktivt med hela kedjan av modeller för att minska osäkerheterna.

Säker på slutsatserna trots osäkerheter

Det behövs även mycket forskning om effekter av klimatförändringen på olika delar av de marina ekosystemen, samt ökat samarbete mellan myndigheter och universitet om dessa frågor. Men även om osäkerheterna fortfarande är stora är Lars Arneborg inte tveksam till huvudslutsatserna i studien:

– Ekosystemen i Östersjön kommer att förändras och vi måste börja ta det i beaktande när vi planerar och förvaltar haven. Syftet kan inte längre vara att återföra ekosystemen till ett tillstånd de hade innan industrialiseringen, utan att se till att vi får ett rent hav med levande och biologiskt mångfaldiga ekosystem som trivs i ett hav under förändring.

En kajakpaddlare, bojar för fiskenät och vindkraft till havs.
Havet nyttjas av människan för olika ändamål, bland annat rekreation, transportkorridor, matkälla och energiproducent. Allt detta påverkar havet och havets ekosystem. Förstora Bild