Klimatanalys vägleder för investeringar

Hur påverkas företag av det förändrade klimatet och vad kan göras för att möta risker och möjligheter? Ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning berättar om den klimatanalys som fastighetsbolaget Castellum arbetat fram. Klimatanalysen ger viktig vägledning bland annat för bolagets investeringar.

Ett förändrat klimat gör att fastighetsbranschen står inför ökade skaderisker på byggnader, främst orsakade av översvämningar, fukt, värmeböljor, bränder, ras och skred. Men branschen berörs också i hög grad av efterfrågan från bland andra kunder och hyresgäster, finansmarknad, försäkringsbolag – vilka också påverkas av klimatförändringen.

Risker för skador kan öka

Fastighetsbolaget Castellum är ett exempel på företag som ser klimatfrågorna som strategiska. Ett centralt verktyg för bolagets satsningar och fortsatta utveckling är klimatanalysen ”Klimatscenarier – risker och möjligheter”.

– Klimatförändringarna innebär risk för skador på egendom och vi bedömer dessa risker som potentiellt ökande på lång sikt. Därför analyserar vi klimatrisker, främst för att undvika oförutsedda och omfattande kostnader liksom negativa konsekvenser, säger Lisa Östling, hållbarhetsansvarig Castellum.

Husfasad med parkmiljö
Klimatförändringen ökar risker för skador på fastigheter. Genom att kartlägga risker kan oförutsedda och omfattande kostnader undvikas. Illustration Castellum

Analys visar klimatrisker och möjligheter

Bolagets klimatanalys bygger på olika scenarier från FN:s klimatpanel IPCC. Utifrån scenarierna värderas klimatrisker, men även de möjligheter som ett förändrat klimat kan innebära. Analysen ger också vägledning för att hantera klimatrisker och möjligheter, det vill säga vilka åtgärder eller vägval som bolaget behöver göra. Klimatanalysen finns alltid med som ett underlag vid investeringsbeslut.

– Samtliga investeringsärenden granskas ur ett klimatperspektiv för att bedöma fastighetens känslighet för klimatförändringar. Det kan exempelvis handla om fastigheter som inte är klimatanpassade och fastigheter i översvämningskänsliga områden, säger Lisa Östling.

Vetenskapligt underlag

Den första versionen av klimatanalysen färdigställdes för ett par år sedan med hjälp av vetenskapligt underlag och dialog med klimatforskare. Klimatanalysen ses över och revideras varje år, till exempel mot bakgrund av nya rön från klimatforskningen.

Mer om fastighetsbranschen i ett förändrat klimat och Castellums klimatanalys beskrivs i ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.
 

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.