Informationskampanj för minskad vattenbrist på Gotland

Klimatförändringarna leder till längre perioder av värme och torka vilket påverkar vattentillgången. Gotland är en av många platser i Sverige som redan haft återkommande problem med vattenbrist. Region Gotland arbetar därför med att upplysa invånare och besökare om vattenbristen, vilket lett till minskad vattenanvändning. Hur det går till beskrivs i ett nytt klimatanpassningsexempel i SMHIs samling.

På Gotland är vatten en bristvara. Under sommaren har ön många besökare, vilket belastar de knappa vattenresurserna ytterligare. Samtidigt leder klimatförändringarna till en högre medeltemperatur, mer avdunstning, ökad risk för fler torra somrar och en längre växtsäsong som också kräver vatten.

För att säkra vattentillgången på kort och lång sikt har Gotland utfört en rad åtgärder, som att införa bräckvattenverk där havsvatten görs till dricksvatten, och lokala, periodvisa bevattningsförbud. Till detta behövdes en beteendeförändring för vattenanvändningen och att öns utmaning blev tydlig för både befolkningen och besökarna.

Kampanj för vattenbesparing för invånare och besökare

För att förbättra situationen valde VA-avdelningen på Region Gotland att försöka påverka vattenkonsumenternas användning av dricksvatten. Förståelsen för vattnets betydelse och att det är en ändlig resurs behövde öka. En informationskampanj om vattenbesparing genomfördes därför första gången våren 2016.

Information om att alla ska spara vatten
För att nå de inresande sattes informationsskyltar upp på flygplatsen, i gästhamnar och färjecentraler. Foto Peter Daun

Via kampanjen har både bofasta och besökande fått enkla tips på hur de kan minska sin vattenförbrukning. Några exempel är att duscha kortare stunder och att stänga av kranen vid tandborstning. Även de med egen brunn uppmanas att spara vatten då ”vårt grundvatten är vårt gemensamma”. Även möten med öns stora vattenförbrukare har genomförts.

En grupp som fått extra fokus är barn. Genom filmer och experiment med vattentema har barnen lärt sig spara vatten.

Effekt och erfarenheter

Gensvaret och engagemanget har varit stort. Jämfört med vattenåtgången 2015 har Gotland sparat runt 10 procent, sett över hela året. Om man endast fokuserar på juli månad sparas ännu mer vatten, även om vattenförbuden tros ha en stor effekt under just sommarmånaderna.

Regionen upplever att det mest överraskande med kampanjen har varit den positiva anda och välvilja som både boende och besökande visat.

Upplevelsen efter tuffa år med vattenbrist är att ärlighet uppskattas. Genom projektet har det blivit tydligt för gotlänningarna och besökarna att vatten är en resurs att hushålla med och inte går att öka tillgången på kort sikt.

Nytt exempel på klimatanpassning

Gotlands kampanj för vattenbesparing beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Samlingen med exempel omfattar projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.