Forskning och samarbete i fokus på årets Havs- och vattenforum

Vatten är en livsviktig resurs. Nu är det dags för Havs- och vattenforum som i år har temat ”Vatten i landskapet”. Under två dagar samlas vattensverige till samtal och kunskapsbyte kring de stora utmaningar samhället står inför på grund av bland annat klimatförändringar och stadsutbredning. Utmaningarna förväntas ge konsekvenser för samhällets infrastruktur och på naturmiljön.

Solbad vid Östersjön

Forumet arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten och går av stapeln 18-19 maj i Göteborg. Det riktar sig till beslutsfattare, politiker, forskare, handläggare och branschföreträdare inom miljövård, fiske, energi, turism, jord- och skogsbruk, VA, sjöfart och fysisk planering.

Hållbar utveckling genom forskning och samarbete

Från SMHI deltar Helén Andersson, chef för forskningsavdelningen och Erik Kjellström, SMHIs professor i klimatologi i Havs- och vattenforum.

Den forskning och det havssamarbete som krävs för hållbar utveckling och effektiv havsförvaltning kommer att lyftas.

Helén Andersson, chef forskningsavdelningen SMHI
Helén Andersson, chef för forskningsavdelningen SMHI.
Den nationella kommittén för FN:s havsdekad, där jag ingår, kommer presentera arbetet som görs i Sverige för att bidra till dekadens mål – ”den kunskap vi behöver för det hav vi vill ha”, säger Helén Andersson.
Tillsammans med Jakob Granit från Havs- och vattenmyndigheten och Ingrid Petersson och John Tumpane från Formas kommer vi ha en diskussion om forskning och samarbete. Vi kommer också att resonera om hur det globala världsläget och Rysslands invasion av Ukraina har påverkat politiska ambitioner och internationella samverkansorgan för hav och klimat, fortsätter Helén.

SMHI genomförde under 2020 ett regeringsuppdrag tillsammans med Formas, Havs- och vattenmyndigheten och Sida. Regeringsuppdraget planerade svenska prioriteringar och aktiviteter till årtiondet för havsforskning. Fyra fokusområden identifierades: en svensk ekosystembaserad havsförvaltning, havsmedvetenhet, innovation digitalisering samt data och modellering.

Viktiga beslutsunderlag

SMHI bidrar till en hållbar havsmiljö genom att samla data från havet och ta fram forskning och kunskap om havets funktion och dess roll i klimatsystemet. På så sätt kan olika användare och beslutsfattare ges möjlighet att forska vidare eller ta informerade beslut på vetenskaplig grund. Då minskar risken för långsiktiga, negativa effekter på den naturmiljö vi vill skydda och bevara, säger Helén Andersson.

Erik Kjellström, professor i klimatologi, kommer vara med och presentera slutsatser från Sveriges första rapport från det Nationella expertrådet för klimatanpassning. Det gör han tillsammans med Irene Bohman vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten i Södra Östersjön vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar och Thomas Klein, Havs- och vattenmyndigheten.

Klimatförändringen har redan påverkat både hav och vattendrag även i Sverige. För att undvika och minska framtida risker för såväl sjöar, vattendrag och grundvatten som för våra marina miljöer föreslår expertrådet därför en lång rad klimatanpassningsåtgärder, säger Erik Kjellström.