Dricksvattenpost släcker törst i ett varmare klimat

I ett varmare klimat är det viktigt med tillgång till svalka och vätska för människor och djur för att förhindra negativa hälsoeffekter. Trollhättan Energi har installerat en dricksvattenpost på Drottningtorget i Trollhättan. Här kan människor och deras husdjur släcka sin törst under varma dagar.

Idén bakom dricksvattenposten är att medborgare inte ska behöva köpa flaskvatten när de är utanför hemmet. Trollhättan Energi menar att det både är billigare och mer miljövänligt att dricka det kommunala vattnet. Det kräver inga lastbilstransporter med utsläpp av växthusgaser som följd, samtidigt som det kostar en bråkdel av vad buteljerat vatten gör. 

Anpassning till ett varmare klimat

Värme påverkar både människors och husdjurs hälsa på ett negativt sätt. I och med klimatförändringarna, med höjda temperaturer samt en fler värmeböljor, blir dricksvattenposter i offentliga miljöer en hälsofrämjande åtgärd.

Trollhättan Energi ville nå ut med dricksvatten i den offentliga miljön på ett bra sätt, och i juli 2014 stod dricksvattenposten installerad och klar på Drottningtorget. Dricksvattenposten var primärt inte tänkt som en klimatanpassningsåtgärd men klimatanpassningseffekten ses som en stor bonus.

Nytt klimatanpassningsexempel

Projektet med dricksvattenposten i Trollhättan beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, vilken syftar till att sprida erfarenheter och ge inspiration för alla som arbetar med klimatanpassning. Idésamlingen byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Idésamlingen omfattar projekt kopplade till dagvatten, exempel på åtgärder för att minska risken för översvämningar, att bevara kulturhistoriska byggnader, att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.

Exempelsamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan 18 myndigheter.