Byte till enhetligt referenssystem gör det enklare att förebygga översvämning och grundstötning

Den 3 juni går SMHI över till att använda Rikets höjdsystem 2000 som referenssystem för oceanografiska prognoser, observationer och varningar. Övergången är ett steg mot enhetliga referenssystem på nationell nivå och innebär bland annat justerade varningsgränser för höga och låga vattenstånd.

SMHI planerar en övergång till referenssystemet Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) den 3 juni. Det innebär att all information om vattenståndet till havs presenteras i RH 2000 istället för relativt årets medelvattenstånd som används idag. Det gäller information om varningar, prognoser och observationer på SMHIs hemsida och i vår app, samt i våra mejlutskick och radioutsändningar. 
RH 2000 är Sveriges nationella vertikala referenssystem för att uttrycka höjder, djup och nivåer. 

Lisa Lind
Lisa Lind

– När även SMHIs vattenståndsinformation kommer att anges i RH 2000 förenklar det för användaren, säger Lisa Lind, chef för den oceanografiska prognos- och varningstjänsten.

– Du behöver till exempel inte längre räkna om mellan olika referenssystem och risken för missförstånd om vilka referenssystem som används i olika sammanhang minskar, fortsätter hon.

Successiv övergång till enhetligt referenssystem

Sedan RH 2000 blev officiellt 2005 har en övergång till referenssystemet pågått hos Sveriges kommuner, myndigheter och andra samhällsaktörer. Till exempel håller Sjöfartsverket på att införa RH 2000 som referenssystem i svenska sjökort, och de flesta kommuner i landet använder nu RH 2000 i sina detaljplaner. Ett enhetligt nationellt referenssystem underlättar inom flera olika områden.

– Med ett enhetligt referenssystem blir det till exempel lättare att navigera säkert till sjöss och enklare att få en uppfattning om hur vattenståndets nivå under en storm förhåller sig till en kajkant eller en husgrund, berättar Lisa.

– Övergången till RH 2000 sker successivt hos olika verksamhetsutövare och under en övergångsperiod är det viktigt att ha kännedom om vilka referenssystem som används och hur de förhåller sig till varandra. Innan alla sjökort har uppdaterats eller alla kustkommuner har anslutit sig till RH 2000 behövs denna kunskap för att till exempel undvika grundstötning eller förebygga översvämning av samhällsviktig infrastruktur, fortsätter hon.

Justerade varningsgränser

Skillnaden mellan att ange vattenståndet i RH 2000 eller relativt medelvattenstånd som görs idag är att nollnivån i RH 2000 är fast, medan medelvattenståndet varierar mellan geografiska platser och från år till år. Eftersom nollnivån för referenssystemen är olika motsvarar till exempel 80 centimeter över medelvattenstånd olika nivåer i RH 2000 på olika platser längs kusten.  SMHIs övergång till RH 2000 har därför inneburit en justering av varningsgränserna för höga och låga vattenstånd så att de ska motsvara i stort sett samma nivå i förhållande till land som tidigare.

Sofie Schöld
Sofie Schöld

– Justeringen innebär i princip att varningsgränserna beskriver hur högt eller lågt vattenståndet blir i förhållande till land, istället för hur mycket vattenståndet stiger eller sjunker i förhållande till dess normalläge, det vill säga medelvattenståndet, förklarar Sofie Schöld, projektledare för övergången till RH 2000, och beskriver ett exempel:
– Om medelvattenståndet vid en plats är 10 centimeter i RH 2000 och varningsgränsen där är 65 centimeter över medelvattenstånd idag, motsvarar det 75 centimeter i RH 2000.

I visningstjänster på smhi.se, till exempel Vattenstånd och Vågor, samt i Sjörapporten kommer vattenståndet att anges i RH 2000 från 3 juni. 

– Under våren kommer vi att arbeta med en omfattande informationssatsning för att förankra de nya varningsgränserna och se till att alla våra användare känner till vad förändringen innebär, säger Sofie. 

RH2000
Nya varningsgränser för högt och lågt vattenstånd i RH 2000 Förstora Bild

RH 2000 i uppgraderat observationsnät

Under de senaste åren har SMHI och Sjöfartsverket drivit ett projekt för att bygga upp ett gemensamt observationsnät för havsvattenstånd. Inom projektet har myndigheterna uppgraderat tekniken på alla mätstationer. När projektet avslutas under våren 2019 kommer nätet innefatta ett sextiotal stationer längs Sveriges kust, som alla mäter vattenstånd i RH 2000.  

– Vattenståndet mäts varje minut på fler platser längs kusten än tidigare. Det kommer att ge ökade möjligheter att följa snabba förändringar av vattenståndet och bidra till ännu bättre prognoser för vattenståndet till havs, avslutar Lisa Lind.