Brådska och möjligheter på svensk IPCC-konferens

Forskare och experter diskuterade aktuell klimatkunskap och möjligheter att påverka utvecklingen på konferensen IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv den 15 september. Konferensen arrangerades av SMHI tillsammans med Boverket, Forskningsrådet Formas, Nationella expertrådet för klimatanpassning och Naturvårdsverket. Över 900 personer deltog, 100 på plats i Stockholm och 800 digitalt.

Bild på konferensens scen, där Markku Rummukainen och moderator Johan Kuylenstierna pratar med varandra inför publiken.
Markku Rummukainen och moderator Johan Kuylenstierna.

Kunskapsläget i klimatfrågan är omfattande. FN:s klimatpanel IPCC:s sjätte och senaste kunskapsutvärdering, som nu är klar, lägger fram ett underlag till världen för att förstå klimatförändringen, dess konsekvenser och relaterade risker, och de många åtgärderna som finns för att begränsa klimatförändringen och parera dess effekter genom anpassning.

Konferensen IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv syftade till att bidra till en ökad förståelse av hur IPCC:s slutsatser, förhåller sig till svenska förhållanden, och genom det skapa ett mervärde för de som i Sverige arbetar med klimatomställningen. Att de tar med sig kunskapen och omsätter den till handling. Konferensen riktade sig primärt till myndigheter, men även andra deltog.

Huvudslutsatserna i AR6 presenterades

Sveriges kontaktperson för IPCC, Markku Rummukainen, presenterade huvudslutsatserna i IPCC:s sjätte och senaste kunskapsutvärdering (AR6).

Det är bråttom. Vi är snart uppe i 1,5 graders global uppvärmning. Vi ser mer och mer av negativa konsekvenser av den pågående klimatförändringen. Dessa kommer att öka med fortsatta utsläpp, vilket kommer att göra det svårare att åstadkomma en hållbar utveckling. Det finns många möjliga åtgärder både på alla samhällssektorer och på efterfrågesidan. Men med tanke på hur långsamt arbetet fortskrider behövs det mer möjliggörande, till exempel ledarskap, långsiktig politik, styrmedel, samarbeten och deltagande, och uppmärksamhet på rättvisa. Vi är här och nu. Det viktigaste är ändå hur vi fortsätter in i framtiden. Det är vi som väljer vilken utvecklingen blir, presenterade Markku Rummukainen.

Svensk översättning lanserades

På konferensen lanserade SMHI den svenska översättningen av sammanfattning för beslutsfattare av IPCCs Syntesrapport, Klimat i förändring 2023 - Syntesrapport.

Konferensen var väldigt engagerande och höll högsta vetenskapliga nivå. Den inskärpte det ytterst allvarliga klimatläge vi befinner oss i men visade samtidigt på vad som krävs för att vända nuvarande situation. Jag tar särskilt med mig Markku Rummukainens budskap att nuvarande klimatåtgärder inte räcker, att kolbudgeten håller på att ta slut och att kraftfulla åtgärder de närmaste åren är avgörande på både kort och lång sikt, säger Jacob von Oelreich, klimatanpassningssamordnare, enheten för klimat och risk på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Konferensen spelades in och håller på att textas. Det går att se den otextade reprisen redan nu under AKTUELLT på SMHIs IPCC-sida: www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc. Där kommer sedan den textade versionen finnas när den är klar.