Bollnäs arbetar vidare med skyfallsrisker efter kartering av SMHI

I framtida klimat förväntas skyfallen inträffa oftare och med högre intensitet. SMHI har under 2020 tagit fram en skyfallskartering åt Bollnäs kommun. I oktober redovisades uppdraget brett över förvaltningar och kommunala bolag för att diskutera fortsatt arbete med skyfalls- och översvämningsrisker.

SMHI har tagit fram översvämnings- och skyfallskartering åt Bollnäs kommun. Studien ger kommunen beslutsunderlag för befintlig och framtida bebyggelse av bland annat infrastruktur och bostäder.

Att identifiera riskområden vid skyfall är viktigt för flera funktioner i samhället. Det är bland annat viktigt med upprätthållen funktion för sjukhus och räddningstjänst samtidigt som skador på infrastruktur och byggnader minimeras. Genom att kartlägga vilka områden som riskerar att vattenfyllas vid regn med olika varaktighet och återkomsttid i dagens och framtida klimat ger SMHI en bra grund att stå på i det vidare arbetet.

Resultaten diskuterades under en heldagsworkshop

Som avslutning på SMHIs skyfallskartering presenterades resultaten, inklusive en översvämningskartering av två mindre vattendrag under en heldagsworkshop. Representanter från kommunen, flera olika förvaltningar och kommunala bolag var på plats.

Dagens andra halva bestod av diskussioner om hur översvämningsrisker och dagvattenhantering ser ut i dag och hur den skulle kunna se ut framåt.

SMHIs experter identifierade tillsammans med kommunen flera nyckelfaktorer som är viktiga för kommunens framtida arbete. Exempelvis att möjliggöra kombinerad rening och fördröjning av dagvatten i befintlig bebyggelse och lokalt omhändertagande av dagvatten vid nybyggnation.

Dagen innehöll även ett platsbesök vid ett planerat våtmarksprojekt som främst syftar till att minska näringsämneshalterna i området, men som även skapar en ökad fördröjningsvolym som kan minska skyfallsriskerna.

– Genom att avsätta en dag för diskussion kring resultaten av utredningen och skyfalls- och översvämningskarteringen kan kommunen få en bättre förståelse för vad resultaten innebär och hur det kan användas vidare. Det är på så sätt lättare att ta till sig underlaget än om det enbart presenteras i rapportform. På de relativt få timmarna lyftes flera smarta idéer och min förhoppning är att kommunen ges möjlighet att arbeta vidare med frågan över förvaltningarna för att tillsammans arbeta mot en helhetslösning, säger Amanda Olsson, projektledare, SMHI.