Arbetet med IPCC:s kommande Syntesrapport är i full gång

I slutet av april 2022 hölls ett fyra dagar långt möte i Dublin, Irland, där huvudförfattarna av den kommande AR6 syntesrapporten från FN:s klimatpanel IPCC för första gången hade ett fysiskt möte. Tidigare arbete har skett på distans på grund av Covid-19-pandemin. Under mötet hanterades de granskningskommentarer som kommit in på det senaste utkastet till rapporten från både medlemsländer och experter.

Den sista granskningsrundan av Syntesrapporten sker under tiden 20 juni – 7 augusti. Då kan författarna vid sitt möte i mitten av september lägga sista handen vid formuleringarna inför IPCC:s beslutsmöte i slutet av september. 

Sammanfattande och avslutande IPCC-rapport

Syntesrapporten är den sammanfattande och avslutande rapporten inom IPCC:s sjätte utvärderingscykel (AR6, Assessment Report 6). I den kombineras de viktigaste resultaten från de redan utgivna delrapporterna och specialrapporterna till en övergripande helhetsbild.

SMHI har regeringsuppdraget att verka som Focal Point (nationell kontaktpunkt) för FN:s klimatpanel IPCC och representerar därmed Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår också att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

– Det är forskare som går genom kunskapsläget. Länderna fastställer varje rapport, efter en avslutande dialog med forskarna. Det bidrar till panelens uppdrag om att tillhandahålla ett vetenskapligt framtaget kunskapsläge som är relevant för arbetet med klimatfrågan, men inte föreskrivande, säger Camilla Andersson som är Sveriges biträdande kontaktperson för IPCC, SMHI.

Den första specialrapporten inom AR6 publicerades hösten 2018 och behandlade 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 publicerades specialrapporterna Klimatförändringar och marken och Havet och kryosfären i ett förändrat klimat. Uppdateringen av metodrapporten om inventering av växthusgaser gavs också ut 2019.

Huvudrapporten inom AR6 består av tre omfattande delrapporter samt en syntesrapport. 

  • Augusti 2021: Den naturvetenskapliga grunden
  • Februari 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet
  • April 2022: Att begränsa klimatförändringen
  • Oktober 2022: Syntesrapport

Omfattande utvärdering av klimatinformation

I och med syntesrapporten som publiceras i början av oktober 2022 blir den hittills mest omfattande utvärderingen av vetenskaplig information gällande klimatförändringen färdig. Den förra utvärderingsrapporten från IPCC (AR5) publicerades 2013/2014.

– Det står klart att klimatutmaningen har blivit mer utmanande sedan IPCC:s senaste stora kunskapsutvärdering. Det beror på att utsläppen har fortsatt att öka och nya forskningsresultat som påtalar större risker vid uppvärmning. Med det finns även positiva trender kring utvecklingen av möjliga lösningar, som finns för merparten av utsläppen, sammanfattar Markku Rummukainen som är Sveriges kontaktperson för IPCC, SMHI.